บทคัดย่อข้อมูลงานวิจัย

back         บทคัดย่อ: 2317 เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย
บทบาทของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดสงขลา
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนชั้นกลาง
ระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศและความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัวนัยยะและกลวิธีในระดับชุมชน เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้ว
ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการต่อโครงการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง : ศึกษากรณีจังหวัดอุบลราชธานี
การประเมินกระบวนยุติธรรมในการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัว
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสังเคราะห์งานวิจัยด้านความรุนแรงในสังคมไทย
ศักยภาพประชาคมในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
การประเมินระบบสวัสดิการสังคมสำหรับสตรีที่ได้รับความรุนแรง
บทบาทของข้าราชการสตรีฝ่ายปกครองในทัศนะของประชาชนไทยมุสลิม : ศึกษาในจังหวัดหนึ่งของชายแดนภาคใต้
ความรุนแรงในครอบครัว สถานะของงานวิจัยและข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบวิจัยในอนาคต
การวิเคราะห์ค่านิยมและบรรทัดฐานในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น:การแต่งงานและระบบเครือญาติ
วิสัยทัศน์ทางการเมืองของสตรีในจังหวัดปัตตานี เกี่ยวกับการก้าวสู่ภาพลักษณ์รัฐบาลธรรมรัฐ ภายใต้กลไกและกติกาการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองพุทธศักราช 2540: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสตรีไทยพุทธกับสตรีไทยมุสลิม ในจังหวัดปัตตานี
บทบาทสตรีในโครงการพัฒนาตำบลของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ภาวะการสมรส : ปัญหาและนโยบายในโครงการวิจัยประชากรกับการพัฒนา
ทัศนคติและค่านิยมของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส
ลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย

เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชายไทยในทัศนะของภรรยา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือประเมินผลในการแต่งตั้งเพื่อเลื่อนตำแหน่ง และโยกย้ายข้าราชการสาธารณสุข สายบริหารระดับ 8-10 และสายวิชาการระดับ 9-10 กระทรวงสาธารณสุข.
บทบาททางการเมืองของกลุ่มแม่บ้านกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
การศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต่อการพัฒนางานสาธารณสุข ระดับตำบล จังหวัดลพบุรี

การประเมินสถานการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก :ศึกษากรณีองค์กรรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
ชุดงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศกับเอดส์ในประเทศไทย
การศึกษาทดลองมาตรการเสริมทักษะในการเจรจาต่อรองของสตรีขายบริการทางเพศ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
การมีส่วนร่วมของสตรีชุมชนแออัดกับการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนแออัดคลองเตย
พฤติกรรมทางเพศและความคิดเห็นต่อชายที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความสามารถทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับต้นในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาสภาพและความต้องการของตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
โครงการศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบล
การประเมินผลการรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม
ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อผู้นำการเมืองสตรี
บทบาทของการอุดมศึกษากับการพัฒนาทางการเมืองไทย 2475-2516
การศึกษารูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ อบต
แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนทางการเงิน และประโยชน์อย่างอื่นจากรัฐ และเอกชนแก่พรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง
ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการพิจารณาความดี ความชอบของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท มิตซูบิซิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด
เรื่องเพศ ปกปิดและเปิดเผย : บทวิเคราะห์วรรณกรรมกามารมย์ไทย
การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนิสิตศึกษาศาสตร์ปีสุดท้ายที่มีต่อชีวิตครอบครัว การวางแผนครอบครัวและการสอนเพศศึกษา
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงไทย
การแสวงหามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นที่เหมาะสมสำหรับปัญหาโสเภณีในประเทศไทย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนคราชสีมา
เศรษฐกิจนอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ
ประวัติศาสตร์และการเมืองสมัยท้าวศรีสุดาจันทร์นั่งเมือง
ความรุนแรงทางเพศคืออย่างไร : มุมมองจากวัยรุ่นไทย
ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความรุนแรงในชีวิตของเด็กหญิงวัยรุ่นอีสานที่เข้ารับการรักษาทางจิต
ความรุนแรงระหว่างคู่ครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความรุนแรงระหว่างพี่-น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวและผู้ขายบริการทางเพศในประเทศไทย
ลักษณะการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวบทบาทผู้นำท้องถิ่นในกระบวนการกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ธุรกิจการผลิตของกลุ่มสตรีสหกรณ์ภาคเหนือตอนบน
วิธีคิดของบิดามารดาที่มีลูกสาวเป็นโสเภณี
การศึกษาขนาดของปัญหาและสาเหตุของเด็กถูกละเมิดสิทธิ แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ความชุก ปัจจัย และผลกระทบของความรุนแรงในคู่สมรส
กระบวนการต่อสู้กับการลดทอนความเป็นมนุษย์ของสาวคาราโอเกะ
การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
ชีวิตความเจ็บปวดของลูกสาวชาวเขาผู้ถูกขาย กรณีศึกษา : ลูกสาวลาหู่ที่ถูกครอบครัวขายเป็นสินค้า
อำนาจการต่อรองของภรรยาในการใช้ถุงยางอนามัยกับสามีที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนแออัดเขตราชเทวี กรุงเทพมหานค
กระบวนการขายบริการในรูปแบบนางทางโทรศัพท์
สถานภาพสตรีไทย ในช่วง 2 ทศวรรษหลังจากปีสตรีสากล (พ.ศ. 2518-2538)
ความต้องการความรู้ และสื่อเกี่ยวกับการผลิตข้าวของแม่บ้านเกษตรกร ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น
การปรับความสัมพันธ์ระหว่างเพศของผู้หญิงม้งค้าผ้าใยกัญชง : จากหมู่บ้านสู่ตลาดค้าผ้า
การมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิงกับการเปลี่ยนแปลงหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี
รายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิง
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานสตรีนอกระบบ : งานทอผ้าพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
บทบาทแม่บ้านเกษตรกร ในการพัฒนาธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่ม ทอผ้าบ้านทุ่งแสม ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเพศภาวะ ระหว่างผู้หญิงแรงงานอพยพชนบท กับครอบครัวชุมชนและรัฐก่อนและหลังนโยบายกลไกเศรษฐกิจใหม่ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การประเมินโครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหาความยากจนภายใต้โครงการเทียบเท่าผลผลิต (Flag Ship) : กรณีการฝึกอบรมกลุ่มสตรีบ้านเขาตะแบก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ความซับซ้อนในอัตลักษณ์ของ "แรงงานนอกระบบ" : กรณีศึกษาคนงานหญิงผลิตผ้าฝ้ายทอมือในจังหวัดลำพูน
การมีส่วนร่วมของสตรีชาวเขา ในการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพ ของศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 12 จังหวัดเชียงราย : ศึกษากรณี ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
การปรับเปลี่ยนบทบาทชายหญิงในกระบวนการปรับตัวด้านอาชีพของครัวเรือน : ศึกษากรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
การจัดการธุรกิจข้าวเหนียวแปรรูปสมุนไพรของกลุ่มสตรีเกษตรกรบ้านโคกใหญ่ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
การเข้าร่วมตลาดแรงงานของแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมตัดเย็บในนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การต่อสู้ของสตรีอีสาน : กรณีศึกษา ยายไฮ ขันจันทา จังหวัดอุบลราชธานี
ระบบทุนนิยมชายเป็นใหญ่กับความเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรหญิง : กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
การพัฒนาอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ
บทบาทสตรีในการสร้างทุนทางสังคมและลดความยากจนในชุมชนผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษาชุมชนเจริญชัยนิมิตใหม่ ชุมชนคลองลำนุ่นและชุมชนเพชรคลองจีน กรุงเทพมหานคร
คุณภาพชีวิตแรงงานสตรีลาวข้ามชาติ ในจังหวัดหนองคาย
บทบาทของสตรีในการผลิตผ้าทอพื้นเมืองเชิงธุรกิจเขตนครหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีที่รับงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายไปทำที่บ้าน
เพศสภาวะและประสบการณ์แรงงานผู้หญิงไทใหญ่ข้ามชาติในพื้นที่ตลาดสด
การศึกษาการจัดการธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธ.ก.ส. สาขาพนัสนิคม หน่วยอำเภอเกาะจันทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสตรีน้ำพริกปรุงรส ตำบลท่าบุญมี กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
การศึกษานอกโรงเรียนของสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในมุมมองความเสมอภาคทางเพศ
การตัดสินใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของกลุ่มสตรีในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ
แนวทางการส่งเสริมการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของครอบครัว พ่อหรือแม่คนเดียว
การศึกษาวิวัฒนาการของบทบาทสตรีในการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย
การวิเคราะห์บทบาทหญิงชายในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ในช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้กระบวนการละครที่มีต่อความเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มสตรีในศูนย์สงเคราะห์ฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง
บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันในการจัดการศึกษาสตรีไทย กรณีศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ระหว่าง พ.ศ.2417 - 2500

ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจต่อการตอบสนองของร่างกายในขณะออกกำลังกายและขณะฟื้นตัวในสภาวะปกติและสภาวะขาดออกซิเจนในสตรีวัยสาวและวัยสูงอายุ
ผลของการออกกำลังกายโดยใช้ท่ารำประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์ต่อความสามารถในการทรงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้หญิงสูงอายุ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและภาวะโภชนาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน ในสถานธรรมไท่เอวี๋ยน จังหวัดพิษณุโลก
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ความรู้สึกไม่แน่นอนขณะรอตรวจคัดกรองเบาหวานกับการเผชิญความเครียดของสตรีตั้งครรภ์
ผลของการฝึกการก้าวขึ้นลงในน้ำลึกด้วยรองเท้าที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาและการทรงตัวในผู้สูงวัยเพศหญิงอายุ 56 - 65 ปี
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวในสตรีหลังคลอดโรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารและการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มารับบริการในคลินิกสตรีวัยหมดประจำเดือนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาต่ออัตราและระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว ของสตรีที่ทำงานนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการฝึกเต้นแอโรบิก ที่มีต่อระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงช่วงชั้นที่ 3 ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ปีการศึกษา 2550
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ในสตรี อายุ 35-60 ปี ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง.
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีมองด้วยตาเปล่าภายหลังป้ายด้วยน้ำส้มสายชูและวิธี PAP smear ของสตรีในจังหวัดอำนาจเจริญ
การใช้กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอช ไอ วี ของหญิงขายบริการทางเพศ จังหวัดเชียงใหม่
ความต้องการของมารดาเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่บ้าน
ลักษณะของปัจจัยเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ จังหวัดตาก
อัตราการอยู่รอดโดยการวิเคราะห์ตามช่วงเวลา ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่
ปัจจัยทำนายความตั้งใจของมารดาในการให้นมมารดาแก่ทารกเกิดก่อนกำหนด
ผลของโปรแกรมการเตรียมการคลอดสำหรับสตรีตั้งครรภ์และผู้สนับสนุนการคลอดต่อระดับความปวด พฤติกรรมการเผชิญความปวด ระยะเวลาการคลอด และประสบการณ์การคลอด
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารกับอัตราการเพิ่มของน้ำหนักในไตรมาสที่ 3 ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอช ไอ วี
ผลของการฝึกโยคะในน้ำและการฝึกโยคะบนบก ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและจิต ในสตรีอายุ 50-59 ปี
การศึกษาความคิดเห็นของสตรีที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควรที่มีต่อประเด็นวิถีตามเพศ (gender) และเพศวิถี (sexuality)
ความเครียดและการเผชิญความเครียดในสตรีที่มีผลตรวจหามะเร็งปากมดลูกที่ผิดปกติ
ประสบการณ์การเป็นมารดาและความต้องการทางด้านสุขภาพของมารดาต้องขังภายในทัณฑสถาน
การพัฒนาบริการการป้องกันโรคมะเร็งในสตรีของสถานีอนามัย บ้านหนองบัว ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ความเชื่ออำนาจภายในตน - ภายนอกตนด้านสุขภาพ การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มาใช้บริการคลินิกสตรีวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเหนื่อยล้าในสตรีตั้งครรภ์
ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลที่มีต่อภาวะความซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี
ปัจจัยที่สนับสนุนการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ที่งานหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของหญิงหลังคลอดในเขตจังหวัดราชบุรี
ความรู้ ทัศนคติ และการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อตรวจกรองมะเร็ง เต้านมของสตรีที่ใช้แรงงานในโรงงาน เขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยทางจิตสังคมในการทำนายพฤติกรรมการดูแลเด็กของมารดาที่มีบุตรออทิสติก
ตัวแบบการอยู่รอดของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 บี ถึง 4 เอ ที่เข้ารับการรักษาด้วยการฉายรังสีและเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544
ความรุนแรงในครอบครัว : ศึกษาเฉพาะกรณีภรรยาที่ถูกกระทำรุนแรงโดยสามีซึ่งมีการแจ้งความที่สถานีตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยองค์ประกอบที่มีผลต่อการกระทำความผิดต่อชีวิตและร่างกายของผู้ต้องขังหญิง
กลยุทธ์การสื่อสารของมูลนิธิเพื่อนหญิงในการช่วยเหลือสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
การศึกษาบทบาทของชุมชนที่พึงประสงค์ ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกรณีการค้าหญิงและเด็ก
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์แบบคู่รัก
การค้ามนุษย์ : ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดร้ายแรงทางเพศ กรณีการข่มขืนและการโทรมหญิงของเด็กและเยาวชนในบริบทของทฤษฎีเชิงบูรณาการ
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
การศึกษาภาวะจำทนของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายจากครอบครัวในสังคมไทย : กรณีศึกษาผู้หญิงที่เข้ารับบริการมูลนิธิเพื่อนหญิงหมวดวิชาการปฏิบัติงานตรง
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีการค้ามนุษย์
ทางเลือกของภรรยาหลวง ในการจัดการปัญหาความรุนแรงของครอบครัว กรณีสามีนอกใจภรรยา
ผู้หญิง ความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้างในฐานะทางเลือก
การสื่อสารเพื่อจัดการภาวะคุกคามทางเพศในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยทำนายความรุนแรงจากคู่สมรสในหญิงแท้งบุตร
ความรุนแรงในขณะตั้งครรภ์ภาวะสุขภาพและการแสวงหาความช่วยเหลือของสตรีตั้งครรภ์ที่ถูกกระทำรุนแรง
ความรุนแรงในสตรี : การทบทวนความรู้งานวิจัยในประเทศไทย
ผู้หญิงกับการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา : กรณีศึกษาทัณฑสถานหญิงธนบุรี
การคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นตามกฎหมายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดหน่วยงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของผู้หญิง : ศึกษากรณีผู้ต้องขังหญิงในคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย
ละครโทรทัศน์ที่ปรากฏความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรี ศึกษาสตรีที่ผ่านประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และเคยใช้บริการกับมูลนิธิเพื่อนหญิง
การล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อสตรีในที่ทำงาน:รูปแบบหนึ่งของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์การถูกกระทำรุนแรงของเด็กที่เข้ารับบริการของศูนย์ช่วยเหลือเด็กในโรงพยาบาลเขตจังหวัดปทุมธานี
บทบาทของเอ็นจีโอในการต่อสู้กับการค้าสตรีระหว่างไทยและกัมพูชา : กรณีศึกษาด้านการประสานงาน
การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมด้านปัญหาความรุนแรงทางเพศในมิติหญิงชาย
การข่มขืนผู้ร่วมสายเลือด : คำอธิบายจากชุมชน
การใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และความรุนแรงในสถานที่ทำงาน ของบุคลากรทางการพยาบาล
เรื่องเล่าจากประสบการณ์...การก้าวพ้นจากความรุนแรงในครอบครัว
ชีวิตการทำงานบุคลากรการแพทย์ กรณีการคุกคามทางเพศจากการทำงาน
การกระทำผิดของสตรี
การพัฒนาแนวปฏิบัติในการคัดกรองและการให้ความช่วยเหลือสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงโดยคู่รักหรือคู่สมรส
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัว ของผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยงที่มีผลให้เกิดการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกรณีการค้าหญิงและเด็ก
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการใช้โปรแกรมการพิทักษ์สิทธิ์เพื่อลดการถูกทำร้ายซ้ำ อาการซึมเศร้า และเพิ่มคุณภาพชีวิตในสตรีที่ถูกสามีทำร้าย
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะผู้ต้องขังชายทำร้ายภรรยา
ผลการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพ ในการช่วยเหลือหญิงและเด็ก ที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ภายใต้ข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ
ปัญหาการค้ามนุษย์ : ศึกษากรณีการค้าหญิงและเด็กต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายโดย การบังคับใช้แรงงานในประเทศไทย
ความรุนแรงต่อผู้หญิงขายบริการทางเพศ : ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของบุคคล และของสังคม


แนวทางการพัฒนาสวัสดิการโดยรัฐสำหรับสตรีหม้ายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของหญิงที่สามีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดยะลา
การให้ความคุ้มครองสตรีในภาวะขัดกันทางกำลังทหาร
สงครามอินโดจีนกับความสัมพันธ์หญิง-ชาย ค.ศ. 1955-1975 : ประสบการณ์ตรงของ "แม่ยิง" เซียงขวาง
ภาวะสุขภาพจิตของสมาชิกครอบครัวของทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประสบการณ์ของผู้หญิงที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บ จากสถานการณ์ความไม่สงบ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
ผลกระทบทางเพศต่อความรับผิดชอบในสายงานในบริษัทต่างชาติ : ทัศนะของวิศวกรหญิงไทย
ศึกษาการจัดการกิจการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาเหนือ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
เวทีชีวิตแดนเซอร์
คุณภาพชีวิตสมรสของสตรีที่ทำงานระบบกะในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดทำฐานข้อมูลและข้อเสนอยุทธศาสตร์เบื้องต้นในการพัฒนากลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีและกลุ่มกปิเยาะห์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์
ความงามกับความสำเร็จทางอาชีพของสาวเชียร์เบียร์
การศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูป จังหวัดจันทบุรี
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงเลือกประกอบอาชีพครูอนุบาล
ศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหูกวางประสบความสำเร็จในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ความไม่เสมอภาคทางเพศ ข้อจำกัดในการจ้างงานในทศวรรษที่ผ่านมา
การเป็นผู้หญิงทำงาน : ผู้หญิงขายเครื่องสำอางในตลาดวโรรส
การปฏิบัติพัฒนกิจของครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัย 1-3 ปี ที่มารดาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ชีวิตกรรมกรหญิงที่ไร้สวัสดิการสังคม : ศึกษากรณีกระเป๋ารถเมล์หญิงมินิบัส
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของสตรี และเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การมีส่วนร่วมในการผลิตขนมชั้นให้ถูกสุขลักษณะ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรสตรีพัฒนา
การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรี ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดปัตตานี
สภาพการทำงาน ปัญหา และความต้องการด้านอาชีพของแรงงานหญิงที่ประกอบอาชีพอิสระในชุมชนวัดบุญรอดธรรมาราม แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
แนวทางในการพัฒนากลุ่มสตรีขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการผลิตการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
โครงการรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปัจจัยกำหนดความแตกต่างของค่าจ้างแรงงานชายและหญิงในอุตสาหกรรมไทย
รายงานโครงการวิจัยแบบการดำรงชีวิตของผู้หญิงทำงานในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปี 2548
ผู้หญิงกับการเป็นแรงงานรับเหมาช่วง : กรณีศึกษาแรงงานภายนอกหญิง ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
การศึกษาปัจจัยที่ทำให้การจ้างงานของแรงงานหญิงชายแตกต่างกัน : กรณีศึกษาพนักงานธุรกิจบริหารการจัดการอาคาร
การสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาโรตีกรอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านและโภชนาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารของกลุ่มสตรีปูยุด ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี : รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์
ทุนทางสังคมในการผลิตผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
กระบวนการเข้าสู่อาชีพ การดำเนินชีวิตการทำงานและการจัดการอารมณ์ (Emotion Work)
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มอาชีพ ไคโยตี้ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีแม่บ้านแม่ตอน ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สาวเชียร์เบียร์:ปฏิบัติการส่งเสริมการขายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานทอผ้า กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (หญิงล้วน) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
ผู้หญิงกับการทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ในจังหวัดนครนายก
การปรับตัวของนักศึกษาหญิงที่ทำงานเป็นพนักงานส่งเสริมการขายสุราในอำเภอเมืองเชียงใหม่
กระบวนการเรียนรู้ธุรกิจชุมชน:กรณีศึกษากลุ่มสตรี จังหวัดขอนแก่น
การพัฒนามาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมการโรงแรมของประเทศไทย กลุ่มงานอาชีพแม่บ้านโรงแรม
ศึกษาแนวทางการแสวงหาตลาดภายในประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมตันหยงลิมอ บ้านสระมาลา ตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
การเปลี่ยนแปลงการแบ่งงานระหว่างหญิงชาย ในชุมชนทอผ้าภาคเหนือ กรณีศึกษา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรี ในการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวในชุมชน
คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
กระบวนการสร้างพลังผู้นำสตรีในวัฒนธรรมอีสาน
คุณลักษณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตรีในความคาดหวังของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออก
บทบาทของสตรีในทางการเมืองท้องถิ่นในตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำสตรีในฐานะผู้พิพากษาสมทบของศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ทัศนคติและการยอมรับ บทบาทการเป็นผู้นำท้องถิ่นของสตรี ในเขตจังหวัดชลบุรี : รายงานการวิจัย
ผู้หญิงกับการเมือง : ศึกษากรณีปัจจัยต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การเป็นฐานคะแนนเสียงเลือกตั้งของสตรี : ศึกษากรณี ในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี
"สมเด็จรีเยนต์" พระองค์แรกในสยาม
บทบาทหญิงชายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ของชนเผ่าม้งจากมุมมองของผู้ชายม้ง : กรณีศึกษา หมู่บ้านวังเฮือ เมืองทุลคม แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สตรีกับภาวะผู้นำ : กรอบคิดและกระบวนทัศน์
บทบาททางการเมืองของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน
บทบาททางการเมืองของสตรีไทย ในช่วงพุทธศักราช 2535-2547
ความสำเร็จของอาชีพผู้บริหารสตรีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของสตรีในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรี ในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
บทบาทของผู้นำสตรีในการพัฒนาท้องถิ่นตามทัศนคติของประชาชนใน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
บทบาทสตรีในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
กระบวนทัศน์และคุณลักษณะทางการเมืองของสตรีในจังหวัดเชียงใหม่
บทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การมีส่วนร่วมของสตรีอาสาพัฒนาในงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับแบบธรรมดา โดยอาศัยประเด็นบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาเครือข่ายสวัสดิการระดับชุมชนชนบทเป็นเนื้อหาของการศึกษา
การยอมรับบทบาทของผู้นำสตรีในองค์กรภาครัฐ
บทบาทของนายก อบต.สตรี ในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล
บทบาทของนักการเมืองสตรีระดับท้องถิ่นตามมุมมองของประชาชนจังหวัดพิจิตร
เงื่อนไขและกระบวนการการเข้าสู่ตำแหน่งการเมืองท้องถิ่นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรีในจังหวัดภูเก็ต
การมีส่วนร่วมของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง
การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้นำสตรีทางการศึกษาในภาคใต้
การวิเคราะห์เส้นทางสู่ความสำเร็จ ในวิชาชีพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเข้าไปมีบทบาทในสังคมธุรกิจและการเมืองของสตรีชั้นนำ ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
การถอดบทเรียนจากการฝึกอบรมเพื่อกระตุ้นให้สตรีลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. จังหวัดลำพูน
บทบาทของผู้นำสตรีกับการบริหารพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในแขวงเม็งรายเทศบาลนครเชียงใหม่
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลเมือง แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สตรีชนบทภาคเหนือกับกระบวนการประชาสังคมในชุมชน
บทบาทของสตรีในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับสตรีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัย
บทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรีในเขตจังหวัดนนทบุรี
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
สภาพและความต้องการด้านบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา : กรณีศึกษาอำเภอสตึก จังหวัดสุรินทร์
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีเมืองพัทยา
บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลสตรีในเทศบาลนครเชียงใหม่
ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาททางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มสตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มสตรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
คุณลักษณะของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี : ศึกษากรณีเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มสตรีแม่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
บทบาทของผู้นำสตรีในการพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
มาตรการคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก : ผลกระทบต่อการที่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าเป็นภาคี
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยาบาลหญิงมีครรภ์ในหน่วยงานรัฐ
แนวทางใหม่ของกฎหมายไทยต่อปัญหาการค้าประเวณีหญิงและเด็กข้ามชาติ
ความเสมอภาคตามเนื้อหาของคู่สมรสในสิทธิการเลือกใช้ชื่อสกุลหลังสมรสตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
การศึกษาศักยภาพพื้นฐาน แผนยุทธศาสตร์ และกระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่นำแผนพัฒนาสตรีไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์กรพัฒนาสตรีภาครัฐและภาคเอกชน
การนำความเสมอภาคหญิงชายเข้าสู่กระแสหลักของการพัฒนาในสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา : กรณีศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม ในการป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรี : ศึกษากรณีการคุ้มครองสิทธิสตรี ตามกฎหมายไทย ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979
มาตรการพิเศษในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีค้ามนุษย์กรณีแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
แนวทางการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา : กรณีศึกษา กรมประมง
ดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายของประเทศไทย
มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีหญิงและเด็กทำงานบ้าน
พันธกรณีทางกฎหมายของประเทศไทย ต่อหลักความเสมอภาคระหว่างเพศในการทำงาน : กรณีศึกษาในสำนักงานอัยการสูงสุด
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง
วาทกรรมความงามของผู้หญิงในสังคมไทย : มุมมองพหุมิติ
พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าของผู้หญิงวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
การจัดการ ควบคุม และต่อรองเรื่องเพศของนักการเมืองหญิง : ผ่านการศึกษาเรื่องข่าวลือเชิงชู้สาว
ศึกษาปัจจัยทางด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าระดับกลาง ของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาการตัดสินใจของสตรีในการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
วิถีชีวิตของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมสตรีที่มีต่อตรายี่ห้อเสื้อของไทยและของต่างชาติ : กรณีศึกษา ตรายี่ห้อ แชปส์ และบอสซินี่
วิถีชีวิตผู้สูงอายุหญิงที่อยู่คนเดียวภายใต้กระแสการพัฒนากรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครสงขลา
การปรับเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาและความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิงชายชนเผ่ากึมหมุคริสต์ : กรณีศึกษาบ้านท่งนามิ เมืองปากกะดิง แขงบอลิคำไช ส.ป.ป.
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามของผู้บริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร
ผู้หญิงมอญกับพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับผี : กรณีศึกษาชุมชนมอญ บางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์ของหญิงรักร่วมเพศ
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้แป้งเค้ก ออยล์ฟรี ของผู้บริโภคสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธ์ระหว่างความลำเอียงทางเพศ ในการอนุมานสาเหตุและเจตคติต่อผู้หญิง
กระบวนการเสริมสร้างและการเกิดพลังอำนาจในตนเองของสตรี กรณีศึกษาในศูนย์ธารชีวิต (เพื่อสตรี) พัทยา จ.ชลบุรี
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของสตรีชายแดนกลุ่มชาติพันธุ์มอญ และปฏิสัมพันธ์กลุ่มพม่าและไทย : กรณีศึกษาชุมชนมอญในจังหวัดกาญจนบุรี
การเลือกปฏิบัติต่อสตรี : ศึกษาการห้ามสตรีเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของพุทธศาสนสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
การรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์ล็อกซิทานของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
การก่อรูปตัวตนของนักบวชหญิงในศาสนจักรคาทอลิกไทย
ความผิดหวังในความรักกับจุดเปลี่ยนทางชีวิต : กรณีสาวไซด์ไลน์
ค่านิยมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร
ข้าวแกงพูด : เรื่องเล่าของผู้หญิง ชุมชน และอาหาร
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเพศภาวะ ระหว่างผู้หญิงแรงงานอพยพชนบท กับครอบครัวชุมชนและรัฐก่อนและหลังนโยบายกลไกเศรษฐกิจใหม่ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การแต่งงานข้ามชาติของสตรีกับการเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อครอบครัวและชุมชนในจังหวัดอุดรธานี
การเลือกซื้อเครื่องแต่งกายแฟชั่นผู้หญิงของผู้บริโภคในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เพศภาวะและความสัมพันธ์เชิงอำนาจผ่านวัฒนธรรมการดื่มกิน
ศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในครัวเรือน กลุ่มแม่ค้าหาบเร่แผงลอย : ความสัมพันธ์ทางบุคลิกภาพ 3 แบบ (เขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี)
การผลิตซ้ำอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ในพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ อิ้วเมี่ยนในจังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษา บ้านห้วยเดื่อ (ป่าไร่หลวง) ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สิทธิสตรีไทยภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน : สิทธิการบวชในพระพุทธศาสนา
พฤติกรรมและปัจจัยของผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยบนใบหน้าของผู้หญิง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลของการเกิดความเด่นชัดในความตาย เพศและความดึงดูดใจทางกายภาพของผู้หญิง ต่อการประเมินความดึงดูดใจต่อผู้หญิง และการเหยียดเพศแบบแยกขั้ว
ความสามารถในการทำนายของการเป็นผู้มีความคิดก้าวหน้า การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อการปรับตัวทางสังคมของหญิงรักหญิง
แนวทางการผลิตแบบ Mass Customization : การศึกษาขนาด รูปร่าง ความนิยม ความพอดี และความพึงพอใจของสตรีไทยต่อเสื้อผ้าสำเร็จรูป
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและส่วนประสมทางการตลาดของเสื้อผ้าสตรี
สำรวจความคิดเห็นผู้ประกันตนที่มีต่อการปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง ในกรณีคลอดบุตร
การตัดสินใจอยู่เป็นโสดของผู้หญิงในยุคโลกาภิวัตน์
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าไทยกับสินค้าต่างประเทศ ประเภทเครื่องแต่งกายของผู้หญิงทำงาน บริเวณตึกเอ็มไพร์
กระบวนการขับเคลื่อนของสังคมต่อการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา276 กับการสร้างวาทกรรมเรื่องสิทธิเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง
เรื่องเพศนอกการแต่งงาน : การต่อรองด้านเพศวิถีของผู้หญิงไทยชนชั้นกลาง
ตัวตนในเรื่องเล่า : แม่เฒ่าคนทรงในพิธีโนราโรงครู
การปรับตัวทางวัฒนธรรมของหญิงไทย ที่แต่งงานกับชายชาวตะวันตก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าขาวและกระชับผิว ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
มายาคติความงามของสตรีไทย พ.ศ.2481-2516
การสื่อสารและความน่าเชื่อถือของอาจารย์ที่แสดงตน ต่างจากเพศกำเนิดในบริบทการศึกษาไทย
วิถีชีวิตครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว
สิทธิเสรีภาพของสตรีไทยภายใต้การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475)
อัตชีวประวัติแห่งความอ้วน (เกินพิกัด) ของแม่บ้านคนหนึ่ง
เจตคติต่อการปฏิบัติธรรมของสตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีการบวชเนกขัมมจารินี ในเขตจังหวัดราชบุรี
การปรับตัวของครอบครัวที่มีสตรีเป็นหัวหน้าครอบครัวภายหลังการหย่าร้าง
เสน่ห์ของความผอม: กระบวนการจัดการร่างกาย
ดารานักแสดงหญิงกับศัลยกรรมเสริมความงาม
ความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อของผู้อ่านนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทย
แนวทางการสร้างเสริมศักยภาพของแม่คนเดียวที่เลี้ยงลูก
สุขสำบาย : คุณภาพชีวิตผู้หญิงพิการวัยกลางคนชาวอีสาน
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทยเพื่อการสวมใส่ของผู้หญิงวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่มีต่อสถานบันเทิงร้าน Zeta ของผู้หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการเลือกคู่ครองเป็นชาวต่างชาติของหญิงไทยในจังหวัด ประเทศไทย
สตรีกับการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีนักธุรกิจ
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทยกับชายญี่ปุ่น
ผู้หญิงโสด : อัตลักษณ์และการดำเนินชีวิต
ผู้หญิงไทยอะไรๆ ก็แอโรบิก
สถานภาพและบทบาทสตรีไทย ในพระพุทธศาสนา
การต่อรองเชิงพื้นที่ของนักบวชหญิง : กรณีศึกษาสามเณรีในสำนักปฏิบัติธรรมหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
มโนทัศน์เรื่องความเป็นชายขอบในทฤษฎีสตรีนิยมแนวจุดยืนสตรี
การรับรู้ภาพลักษณ์และการนำเสนอตนเอง ในด้านหน้าที่การงานของผู้หญิงโสด
กระบวนการตัดสินใจหย่าร้างและกระบวนการจัดการชีวิตภายหลังการหย่าร้างของผู้หญิง
ความรักบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม : การแต่งงานระหว่างสตรีไทยพุทธกับชายไทยมุสลิมที่อาศัยในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้าน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทางเลือกที่จะทำแท้ง : การพิทักษ์สิทธิผู้หญิงของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เมื่อผู้หญิงเป็นหมอดู : กรณีศึกษาแม่และหมอดูหญิงในเครือข่าย
การสื่อสารกับการต่อสู้เพื่อสร้างความหมายของผู้หญิงเที่ยวกลางคืน
ความพึงพอใจในชีวิตโสด กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

ภาพลักษณ์ผู้หญิงและความสัมพันธ์หญิงชาย : กรณีศึกษาผ่านวรรณกรรมเรื่องบ้านทรายทอง.
ฉันไม่ใช่แม่ใจยักษ์ เสียงสะท้อนของผู้หญิงในบ้านพักฉุกเฉิน
การรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศจากการบริโภคสื่อมวลชน ของกลุ่มแกนนำเยาวชน ในจังหวัดเชียงใหม่
การอ่านคอลัมน์พยากรณ์ ในนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย ที่มีผลต่อความเชื่อของผู้หญิงไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารของสตรีวัยทำงาน
การรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานี ต่อการใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศที่แฝงอยู่ในโฆษณาทางโทรทัศน์
การวิเคราะห์การพัฒนาความเป็นตัวตนของสตรีในงานเขียนของสตรีชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
การพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กับการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับสตรี กรณีศึกษา เฉพาะหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก ในปี พ.ศ.2548
การสร้างภาพตัวแทนผู้หญิงของกลุ่มผู้ผลิตละครโทรทัศน์ : การต่อสู้เรื่องความหมาย
การนำเสนอภาพสตรีไทยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรสตรีในประเทศไทย
รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับ และทัศนคติของผู้อ่านหญิงที่มีต่อนิตยสารผู้หญิง
ความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของหญิงไทย ต่อนิตยสารต่างประเทศ
"ความเป็นผู้หญิง" ในนิตยสารสตรีสาร (พ.ศ. 2491-2539) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์
ความสัมพันธ์เชิงครอบครัวของผู้หญิง กับความเป็นแม่ และ มรดกทางความคิด ในนวนิยาย เดอะ คัลเลอร์ เพอร์เพิล ของ อลิซวอล์กเกอร์ คอร์เรจิดอรา ของ เกล โจนส์ และ บิเลิฟวิดของ โทนี มอร์ริสัน
ประวัติศาสตร์วาทกรรมความรุนแรงต่อผู้หญิงในสื่อ พ.ศ. 2449-2519
การเสนอของผู้ขายในนิตยสารปลุกใจเสือป่า ช่วงปี พ.ศ.2517 - พ.ศ.2527 กรณีศึกษานิตยสารแมน และนิตยสารหนุ่มสาว
YAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง
การสื่อสารคุณลักษณะเรื่องสีสันของงานโฆษณาเครื่องสำอางในนิตยสารผู้หญิง
การสร้างภาพลักษณ์นางอองซาน ซูจี ผ่านการรายงานข่าวของสื่อมวลชนข้ามชาติ : ค.ศ.1988 - 2003
กระบวนการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาครีมปรับผิวสีขาวทางโทรทัศน์ของผู้รับสารสตรี
พัฒนาการการสร้างตัวละครหญิงในวรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโร
งานเขียนของผู้หญิงโลกที่สามกับการตั้งคำถามญาณวิทยา
ผู้ชาย ผู้หญิง และธรรมชาติ ในเรื่องสั้น "อะ ไวท์ เฮรอน" ของซาร่า โอ จี เว็ต"
การเรียกร้องสิทธิของสตรีในนวนิยายเรื่อง คัสซันดรา ของคริสทา โวลฟ์และนวนิยายเรื่อง มาลินา ของ อิงเงบอร์กบัคมันน์
ประสิทธิผลการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำทารุณทางเพศในเด็กและสตรี
โฆษณาทางโทรทัศน์ กับการเลือกซื้อเครื่องสำอางประทินผิว ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
อิทธิพลของสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในนิตยสารผู้หญิงที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์วาทกรรมความงามในหน้าโฆษณาของนิตยสารสตรี
ความเป็นแม่บ้านและการบริโภคสื่อแนวเล่าข่าวสาร
ภาพตัวละครสตรีในนวนิยายของ มักซ์ ฟริช เรื่อง ชทิลเลอร์, มายนาเมอไซ กับเทนไบน์ และโมนเทาต์
การจำแนกการใช้ภาษาเชิงอุปมาอุปไมยของโฆษณาลิปสติกในนิตยสารสตรี
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่เป็นภาพสะท้อนวัตถุทางเพศ ซึ่งปรากฏในสื่อโฆษณาประเภทนิตยสาร
การวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอภาพลักษณ์สตรีผ่านภาพโฆษณา ในนิตยสารสตรี
การวิเคราะห์บทความแฝงโฆษณาในนิตยสารสตรีภาษาฝรั่งเศส
การมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงโดยการส่งข้อความสั้นผ่านรายการเล่าข่าวทางโทรทัศน์
อิทธิพลของนิตยสารสตรีที่มีต่อความไม่พึงพอใจในรูปร่างของวัยรุ่นสตรี
ผู้หญิงกับบทบาทความเป็นแม่ในนวนิยายไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2510 - 2546
หญิงชรา : ภาพตัวแทนในรายการสารคดีโทรทัศน์ "คนค้นคน"
ค่านิยมเชิงวัฒนธรรมในโฆษณานิตยสารสตรี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋ายี่ห้อชั้นนำของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
การอ่านนิตยสารต่างประเทศ มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนแบบของผู้หญิงวัยทำงาน
วรรณกรรมของกวีหญิงสมัยรัตนโกสินทร์ : ศึกษาด้านมโนทัศน์ กลวิธีการนำเสนอและอัตลักษณ์
ชีวิตและผลงานผู้สื่อข่าวสตรี
การศึกษาและการประเมินการใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมผู้หญิงสมัยใหม่ : กรณีศึกษาเรื่อง คำสารภาพของสาวนักช้อปฯ และนางร้ายไฮโซ
การรู้เท่าทันบทความเชิงโฆษณาในสื่อนิตยสารสตรี
พัฒนาการของผู้หญิง ในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรม : การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายของนักเขียนสตรี
การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนและไทยที่สะท้อนภาพสตรี
การศึกษาการสร้างคำและกลวิธีการเขียนข้อความพาดหัวโฆษณาในนิตยสารผู้หญิง
ภาพลักษณ์สตรีในนวนิยายของโกแล็ตเรื่อง ลา วากาบงด์ เรื่อง เชรี เรื่อง ลา แนสซองซ์ ดู ชูร์ และเรื่อง ลา เซอกงด์
พลวัตทางสังคมและภาพสะท้อนของสตรี ในนวนิยายที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ พ.ศ.2522-2546
ทัศนคติของเด็กวัยรุ่นไทยที่มีต่อสื่อบันเทิงและศิลปินเกาหลีทางสื่อโทรทัศน์ไทย
กระบวนการสื่อสารผ่านปกนิตยสารสตรี
การโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าสตรี ในห้างสรรพสินค้าของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร
การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการเสริมสร้างภาพลักษณ์สตรีที่ปรากฏในโทรทัศน์ของกลุ่มสตรี
การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของแม่บ้าน : ศึกษากรณีการบริโภคเว็บไซต์ไฮไฟว์
ภาพลักษณ์ที่แสดงการถูกเอาเปรียบผู้หญิงไทยในนิตยสาร ก็อซซิปสตาร์
ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในการอ่านนิตยสารสตรีของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการเปิดรับหนังสือการ์ตูน ประเภทชายรักชาย และความพึงพอใจของวัยรุ่นหญิง (15-25) ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
นิตยสารวัยรุ่นที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบ ของนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษา
ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้อ่านสตรีที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้รับการเผยแพร่ในนิตยสารสตรีที่ได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่น
บทบาทของสตรีในเทพนิยายเรื่อง "CINDERELLA" "WHEN THE CLOCK STRIKES"
ภาพสตรีไทยในนิตยสารแพรว
บทบาทหญิงชายและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาไทย
การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง Skin Food และ Oriental Princess ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
มายาคติของผู้หญิงในภาพถ่ายของนิตยสารแนวอิโรติกไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจอ่านนิตยสารผู้หญิงออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อรายการโทรทัศน์ผู้หญิงถึงผู้หญิง
เพลงฮิปฮอปกับความเป็นผู้หญิง
การนำเสนอภาพตัวแทนและค่านิยม "ความเป็นหญิงยุคใหม่" ในนิตยสารคลีโอ ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้อ่าน
อิทธิพลของสื่อโฆษณาบนเว็บบอร์ดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เรื่องร่างกายของคนไทย
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อสื่อถึงลักษณะนางในวรรณคดี ในความหมายของจริต 6
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางไทยของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร
ละครโทรทัศน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบ ของสตรีวัยทำงาน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนิตยสารสตรีของผู้หญิงวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงในละครเรื่อง แดจังกึม (จอมนางแห่งวังหลวง) ตามแนวคิดสตรีนิยม
การสร้างภาพตัวแทนของผู้หญิงสุขภาพดี ในนิตยสารสุขภาพและความงาม
แบบแผนการบริโภคสื่อทางเพศของผู้ชายและผู้หญิง
การสร้างตัวละครกับการนำเสนอมโนทัศน์ เกี่ยวกับผู้หญิงในนวนิยายของปิยะพร ศักดิ์เกษม
วาทกรรมผู้หญิงเซ็กซี่ในนิตยสารร่วมสมัย
ค่านิยม การรับรู้การสื่อสารทางตลาด และพฤติกรรมการแต่งหน้าของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
การสร้างเรื่องเล่าในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติของนักเขียนสตรีพลัดถิ่น : การศึกษาเปรียบเทียบ เดอะ เมมัวรส์ ออฟ อะ เซอร์ไวเวอร์ กับ เดอะ เฮาส์ ออฟ เดอะสปิริตส์
การนำเสนอภาพตัวละครเอกหญิงและค่านิยมในนวนิยายแนว Chick Lit
ความพึงพอใจและพฤติกรรมผู้ชมรายการ "ผู้หญิงถึงผู้หญิง" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ในเขตกรุงเทพมหานคร
สำรวจพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จากรายการ "ผู้หญิงกับผู้หญิง" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของสตรีจีนที่ปรากฏในงานเขียนร่วมสมัยของนักเขียนสตรีเชื้อสายจีนโพ้นทะเล
มายาคติในโฆษณาครีมหน้าขาวสำหรับผู้หญิงของไทยปี 2550
ทัศนคติของผู้ชมสตรีต่อการนำเสนอภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าว และรายการละครโทรทัศน์
คุณภาพชีวิตของทหารเรือประจำการ - คู่สมรสที่รอดชีวิตภายหลังประสบภัยธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ 6 เดือน ณ ฐานทัพเรือพังงา จังหวัดพังงา
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสียสำหรับกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ผู้หญิงในกลุ่มพัฒนาชุมชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาชุมชนตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ผู้หญิงในขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาผู้หญิงปกาเกอะญอคนหนึ่ง ในเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ
ผู้หญิง พื้นที่ และการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษา ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
การเสริมสร้างพลังสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
เงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อและไม่เอื้อต่อการพัฒนาภาวะผู้นำในสตรี : กรณีศึกษา กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านละหอกกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
การมีส่วนร่วมของสตรีในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน: ศึกษากรณีสตรีในชุมชนจันทร์เกษม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
บทบาทและความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงโดยชุมชนของสตรีประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี : กรณีศึกษาหมู่บ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดน่าน
คุณภาพชีวิตของเด็กหญิงที่เคยถูกละเมิดทางเพศ : ศึกษาจังหวัดชลบุรี
การเฝ้าระวังพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
เจตคติต่อค่านิยมทางวัฒนธรรมไทยบางประการ และจิตลักษณะที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ทางเพศสัมพันธ์ของสตรีวัยรุ่น
การขัดเกลาทางสังคมในเรื่องเพศและสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น : กรณีศึกษาในครอบครัวชนบทอีสาน
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดร้อยเอ็ด
ทัศนคติ ความเชื่อที่เป็นมาตรฐานทางสังคม การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และแบบแผนการดื่มแอลกอฮอล์ในสตรีวัยรุ่น
การรับรู้ภาวะเสี่ยงทางเพศ กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของวัยรุ่นหญิงตอนกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลของการเตรียมคลอดโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมต่อความรู้ ความวิตกกังวล ระดับความเจ็บปวด และพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีการปรับตัวของรอยในมารดาวัยรุ่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
การพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ที่มารับบริการในแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในวัยรุ่น ในอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การศึกษาความสัมพันธ์ของทักษะการจัดการปัญหา สติปัญญาและความซึมเศร้าของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ กรณีศึกษาสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
การเติบโตของวัยรุ่นไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม: กรณีศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางเพศ ในการมองภาพลักษณ์รูปร่างในอุดมคติ ความไม่พึงพอใจในรูปร่างและวิธีการให้ได้มาซึ่งภาพลักษณ์รูปร่างอันเป็นผลเสียต่อสุขภาพของวัยรุ่นไทยอายุ 16-19 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ทัศนคติต่อการแต่งกายล่อแหลมของวัยรุ่นหญิง ในสถานบันเทิงย่านอาร์.ซี.เอ.
ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อเจตคติด้านคุณค่าพรหมจารีของนักเรียนหญิง
รูปแบบการเลี้ยงดูแลและการสื่อสาร เรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาว ต่อพฤติกรรมทางเพศ ของวัยรุ่นตอนต้นหญิง เขตกรุงเทพมหานคร
การเห็นคุณค่าพรหมจารีของวัยรุ่นหญิง
ผลการใช้กิจกรรมพัฒนาตน เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนหญิงช่วงชั้นที่ 3
ปัจจัยด้านสังคมและสื่อที่มีความสัมพันธ์กับการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียน เขตภาคกลางตอนบน
วัยรุ่นหญิงไทยกับความเห็นเกี่ยวกับบุหรี่และการสูบบุหรี่ในผู้หญิง
ผลของการฝึกสมาธิแบบอาณาปานสติที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีจังหวัดนครราชสีมา
ผลของโครงการส่งเสริมโภชนาการแบบกลุ่มในหญิงวัยรุ่นต่อพฤติกรรมด้านโภชนาการขณะตั้งครรภ์
ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกนัดพบเร็วของวัยรุ่นหญิง
ความคิดเห็นของสหวิชาชีพต่อการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง : ศึกษากรณีโรงพยาบาลนำร่องในกระทรวงสาธารณสุข
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองและการรับรู้ประโยชน์ ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการจัดการกับความเครียด ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นภาคใต้
ประสบการณ์ของสตรีวัยรุ่นที่เสพติดแอมเฟตามีน
การทำงานของสหวิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ : วิเคราะห์จากมุมมองสตรีนิยม
ผลของศิลปบำบัดต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่น ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ผลของการใช้กลุ่มสนับสนุนและกระตุ้นเตือนต่อความพึงพอใจ ระยะเวลา และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น
ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเชิงวิพากษ์สำหรับเยาวชนในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
ผลของโปรแกรมการสอนเรื่องเพศศึกษาต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการดูแลเรื่องเพศในผู้ดูแลเด็กปัญญาอ่อนหญิง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนหญิง กรณีทำร้ายร่างกาย : ศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนสตรีชาวไทยภูเขาบ้านอัญจลา
ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ การคล้อยตามกลุ่มเพื่อนและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีวัยรุ่น
โครงการศึกษา เจตคติและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5
การสอนเรื่องการสัมผัสและทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กอนุบาล โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
ผลของการให้คำปรึกษาแบบผสมผสานเพื่อลดความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนของวัยรุ่นหญิงตอนปลาย
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อไวรัส HPV ในนักเรียนสตรีวัยรุ่น กรณีศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง
ลักษณะทางจิตสังคมของมารดาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอนบุตรวัยรุ่นหญิงเรื่องเพศศึกษา
ระบบชายเป็นใหญ่และทุนนิยมกับประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นหญิง
ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวก ต่อภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่นหญิง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน
กลุ่มเพื่อนกับกระบวนการแก้ปัญหาทางเพศของนักเรียนวัยรุ่น
การพัฒนาทักษะการเห็นคุณค่าของตนเองเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
กลวิธีในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงตามประสบการณ์ของวัยรุ่นชาย
การศึกษาความแตกต่างทางเพศในวัยรุ่น และข้อดี-ข้อเสีย ในการทำกิจกรรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นหญิง : กรณีศึกษา
การใช้วรรณกรรมบำบัดในการปรับปรุงบุคลิกภาพเก็บตัวของวัยรุ่นหญิง ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพแรงสนับสนุนทางสังคมเจตคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น
ระบบชายเป็นใหญ่กับประสบการณ์ในการทำแท้งหลากวิธีของวัยรุ่นหญิง
ผลของการนำกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของแกนนำนักเรียนหญิงในการแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก
ภาวะซึมเศร้าของเด็กในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญยพร และความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของบุคลากร ที่มีต่อการรักษาด้วยยาทางจิตเวชในเด็ก
ความต้องการการดูแล การรับรู้พฤติกรรมการดูแล และความพึงพอใจในพฤติกรรมการดูแลที่ได้รับจากพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
วิถีชีวิตของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ ศึกษาเฉพาะกรณีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
พฤติกรรมทางเพศแบบเสรีของวัยรุ่นที่อาศัยอยู่หอพักในเขตเทศบาลนครเชียงราย กรณีศึกษาชุมชนสันโค้งหลวง - สันโค้งน้อย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรกที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร
การเลี้ยงดูทารกของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก ในจังหวัดบุรีรัมย์
ผลของการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
บทเรียนที่ได้จากการสะท้อนคิดของนักเรียนหญิงที่ออกกลางคันเนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ผลของการฝึกทักษะชีวิตที่เลือกสรรเพื่อส่งเสริมการรับรู้สมรรถะในการดูแลสุขภาพทางเพศในวัยรุ่นหญิงที่เสพแอมเฟตามีนในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
กระบวนการเรียนรู้การนวดแผนไทยเพื่อการพึ่งตนเองของเยาวสตรีแกนนำชาวเขา วัดวิเวกวนาราม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อุดมการณ์ต่อสู้ทางเพศในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นสำหรับผู้หญิง กับการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของวัยรุ่นหญิงไทย
พฤติกรรมการดูแลตนเองและปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น.
การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนไทย
การตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ ของวัยรุ่นหญิงที่เรียนสายสามัญ และสายวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนักเรียนหญิงวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยส่วนบุคคล การปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดา และภาวะซึมเศร้าระยะหลังคลอดในมารดาวัยรุ่นที่คลอดบุตรคนแรก
การพัฒนารูปแบบบริการหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างครบวงจร ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
การจัดการตัวตนของวัยรุ่นหญิงรักหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
การศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวและการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนหญิงที่กระทำความผิด
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความสามารถของตนต่อการปฏิบัติตน และน้ำหนักตัวของนักเรียนวัยรุ่นหญิง ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการทำหน้าที่ของครอบครัว กับการปฏิบัติพัฒนกิจในบทบาทมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
การพัฒนาบริการในศูนย์ให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีจากการกระทำรุนแรง : กรณีศึกษาศูนย์ให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น โรงพยาบาลแพร่
การใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในวัยรุ่นหญิง
การพัฒนาตนเองในสังคมที่เปลี่ยนแปลง : ทัศนะของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร
ภาพลักษณ์ร่างกายกับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นหญิง : การศึกษานักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนจากคู่สมรส สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรสาว และการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่การเป็นมารดาในระยะตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่น
การศึกษาความสัมพันธ์ของการเสพยาเสพติดต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนหญิง : บ้านปรานี
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
การสร้างแบบวัดลักษณะความเป็นหญิงในเพศชาย และลักษณะความเป็นชายในเพศหญิงตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของจุง สำหรับวัยรุ่นอายุ 13 - 18 ปี
สาเหตุของการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนหญิงในลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุน ของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร
ประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรเอกชนต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศในเด็ก : กรณีศึกษามูลนิธิปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับอคติของวัยรุ่น ต่อบุคคลรักเพศเดียวกันชายและหญิง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสดงออก ถึงความสนใจในเพศตรงข้ามของนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล อัตมโนทัศน์ และแรงสนับสนุนจากคู่สมรส ต่อพัฒนกิจของการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นตอนปลาย
พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเผชิญปัญหา โดยการใช้โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่ม ตามแนวพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม : กรณีศึกษาเยาวชนกระทำผิด ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี.
ผลการใช้โปรแกรมการศึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีรู้คิดของเบคเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของเด็กที่ถูกทารุณกรรม:กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี

ปัจจัยทำนายความตั้งใจเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของสตรีตั้งครรภ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมาใช้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชน
การรณรงค์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และการปรับตัวด้านจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์ที่อายุมาก
ความชุกภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ร่วมกับแรงสนับสนุนจากสามี ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้หญิงที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์และไม่ครบตามเกณฑ์ของมารดาย้ายถิ่นพม่า จังหวัดระยอง
ความชุกของภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาหลังคลอด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การประเมินผลของโปรแกรมการปรึกษา ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV
ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการใช้เทคนิคผ่อนคลาย โดยการหายใจต่อความเครียดในขณะอยู่โรงพยาบาลของมารดาที่เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด
ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด
ปัญหาสุขภาพจิตของหญิงบริการทางเพศ จังหวัดสงขลา
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา ความเข้มแข็งอดทนของสตรี และการสนับสนุนทางสังคม กับคุณภาพชีวิตของสตรีหลังการตัดมดลูก
การสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ของหญิงมีครรภ์ในประเทศไทย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงอ้วนที่สมรสแล้ว
ผลของการฝึกอบรมการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและเสริมสร้าง ทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ทัศนคติ และความตั้งใจหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของนักเรียนหญิง
การพัฒนารูปแบบบริการเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในสถาบันบำราศนราดูร
ผลจากการมีส่วนร่วมของสามีในโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงทำงานนอกบ้านต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในเดือนแรก
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดินขณะปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ผลของโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการบริหารกาย - จิต แนวชี่กงต่อความวิตกกังวลและความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
พฤติกรรมการมารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
รายงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2549 เรื่องการตรวจหาเอ็นเคจีทูดีลิแกนในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
โครงการสร้างสรรค์งานสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของแม่ในการดูแลลูกแรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในแม่คนไทยวัยผู้ใหญ่ที่มีบุตรวัยแรกเกิดถึงหนึ่งปี
ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดทางโทรศัพท์ต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยโรคทางนรีเวชแบบผู้ป่วยนอก
การไหลของน้ำนมหญิงหลังคลอดที่ถูกนวด - ประคบเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพรสดและกระเป๋าน้ำร้อน
รายงานฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจรับวัคซีนของสตรีกลุ่มเป้าหมาย
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของมารดาร่วมกับการสนับสนุนของสามี ต่อการปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ส่งเสริมสุขภาพของสตรีมีครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ ระดับปฐมภูมิเขตหนึ่ง จังหวัดเชียงราย
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในสตรีโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดนครปฐม
การเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตและภาวะซึมเศร้าของสตรีในช่วงเวลาการหมดประจำเดือน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมกำเนิดของสตรีวัยเจริญพันธุ์จากร้านขายยา ในเขตกรุงเทพมหานคร
โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนลุกลาม
ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาหลังคลอดขณะอยู่ไฟ
ประสิทธิผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดราชบุรี
พฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ของผู้ป่วยสตรีโรคมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัด
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะแขนบวมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณรักแร้
การสร้างความตระหนักต่อการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการตัดสินใจซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดในหออภิบาลทารกแรกเกิด
อำนาจในการทำนายของการรับรู้ภาวะสุขภาพความเครียดและอัตมโนทัศน์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี ที่มารับบริการในคลินิกวัยทองของโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การศึกษาและพัฒนาศิลปะเครื่องประดับสตรีบำบัด เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน ของสตรีตั้งครรภ์ ประเภทผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช
การควบคุมน้ำหนักตัวโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการป้องกันการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในสตรีมีครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยง ณ คลินิกฝากครรภ์ ในอำเภอแม่สะเรียง
ความดันโลหิตสูงและผลลัพธ์การตั้งครรภ์ โรงพยาบาลลำพูน
สุขภาพทางเพศของผู้หญิงไทยวัยหมดประจำเดือน
ผลของการเตรียมเพื่อการคลอดด้วยตนเองต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในระยะคลอดของสตรีครรภ์แรก
ประสบการณ์ชีวิตสมรส ของสตรีหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม
ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อความสามารถตนเองต่อการออกกำลังกาย ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกกำลังกาย ความรุนแรงของอาการปวดเข่า และสมรรถภาพทางกายของสตรีไทยที่มีอาการโรคข้อเข่าเสื่อม
ความเหนื่อยล้าในสตรีมีครรภ์
การเลือกใช้บริการยาเม็ดคุมกำเนิดและความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน : การศึกษาสตรีวัยเจริญพันธุ์ในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มาใช้บริการคลินิกสตรีวัยหมดประจำเดือนโรงพยาบาลรามาธิบดี
โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดโอกาสการเป็นเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงเพศหญิง
ผลของโปรแกรมการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน เพื่อป้อนกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ในสตรีสูงอายุ
การวิจัยเบื้องต้น ถึงรูปแบบการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบและคนไทยบนพื้นที่สูง ตามแนวชายแดนไทย-พม่า จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พฤติกรรมทางเพศและการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้หญิงชาวเขาที่ตั้งครรภ์ในภาคเหนือประเทศไทย
การศึกษาภาวะออกซิเจนเด็ฟฟิซิทในผู้หญิงอ้วนและผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิค
การปฏิบัติดูแลตนเองด้านโภชนาการและสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือน
ผลของการปรึกษารายบุคคลอิงทฤษฎีมนุษยนิยมสำหรับหญิงตั้งครรภ์แรกที่มีต่อความวิตกกังวล และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของสตรีใกล้หมดประจำเดือน
การศึกษาลักษณะการฝากครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ และผลการคลอดของมารดาอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ระหว่างปี 2545 - 2550
ผลของการฝึกแบบใช้แรงต้านต่อองค์ประกอบ ของร่างกายในเพศหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เจตคติที่มีต่อภาวะหมดประจำเดือน การสนับสนุนทาง สังคม เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต กับภาวะซึมเศร้าในสตรีวัยหมดประจำเดือน
ความรู้ ทัศนคติ และการดูแลตนเองของสตรีวัยหมดประจำเดือนในชนบทจังหวัดสกลนคร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้ยาฝังคุมกำเนิดของสตรีในโรงพยาบาลรามาธิบดี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ของผู้หญิงหลังคลอดบุตรภายในระยะ 1 ปีแรก
ผลของการพยาบาลใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามเป้าหมาย ต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์
กลุ่มอาการและอิทธิพลต่อการทำกิจกรรมของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความรู้เรื่องโรคเอดส์กับความต้องการ ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์ของนักโทษหญิงในทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยที่มีผลต่อการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ปี 2550 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ผลของโปรแกรมจัดการกับอาการปวดหลังส่วนล่าง ต่อระดับความปวดและภาวะจำกัดความสามารถของหญิงตั้งครรภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการล่าช้าในการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในศูนย์มะเร็งภาคกลาง
การศึกษาพฤติกรรมการลดน้ำหนักของนิสิต นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมพัฒนาการทารกของมารดาในภาคใต้
การพัฒนาเครื่องมือทำนายความเสี่ยงการเกิดเหตุการณ์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปัจจัยทำนายการรับรู้สมรรถนะตนเองของมารดาในการดูแลทารก
โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสรีรวิทยาต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือน
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสามีในระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด ต่อสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส การรับรู้ประสบการณ์การคลอดของมารดา และความรักใคร่ผูกพันระหว่างบิดามารดาและทารก
การเปรียบเทียบผลของการฝึกเดินแบบปกติและการเดินแบบทิศทางที่มีผลต่อสุขสมรรถนะในสตรีวัยทำงาน
ผลของการเต้นแอโรบิกชกมวยกับการฝึกโยคะที่มีต่อระดับความเครียดของผู้ต้องขังหญิง
ผลของสารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง ต่อตัวชี้วัดการสร้างและสลายกระดูกในสตรีวัยหมดประจำเดือน ที่เป็นโรคกระดูกบาง
การรับรู้บทบาทของครอบครัวในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์
สุขภาพทางเพศของผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี
การให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในระยะไตรมาสที่สอง
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการทางจิตสังคม เพื่อลดผลกระทบด้านจิตสังคมของสตรีที่มีบุตรยาก
ความชุกของอาการข้อเข่าเสื่อมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการข้อเข่าเสื่อมในหญิงอายุระหว่าง 50 - 60 ปี ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวของเท้าและข้อเข่าและระดับความผิดปกติของข้อเข้าในผู้หญิงที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม
ผลการใช้เสื้ออุ่นรักจากอกแม่ ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในห้องคลอดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขสตรี อายุ 35 ปีขึ้นไปจังหวัดชลบุรี
การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิต ในจังหวัดขอนแก่น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเจาะน้ำคร่ำของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการมีบุตรกลุ่มอาการดาวน์
ผลของการนวดฝีเย็บต่อการบาดเจ็บของฝีเย็บในการคลอดปกติ
ผลของการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล ที่มีต่อความพร้อมในการเปิดเผยการติดเชื้อกับบุคคลในครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
การพัฒนาและทดสอบวีดิทัศน์เรื่องทันตสุขภาพของเด็กทารก สำหรับหญิงตั้งครรภ์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการเลือกตัดสินใจผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องของหญิงตั้งครรภ์ ครรภ์แรก
ประสิทธิผลของยา 0.1 เปอร์เซ็น เอสทริออลชนิดครีมในการรักษาริ้วรอยแห่งวัยในหญิงวัยหมดประจำเดือน, การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง
ความแตกต่างของภาวะเจริญพันธุ์ในสตรีต่างชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในพื้นที่ เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี ประเทศไทย
ผลของโปรแกรมการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานต่อความรุนแรงของภาวะปัสสาวะเล็ดในสตรีตั้งครรภ์
การสำรวจประสบการณ์อาการที่พบบ่อย การจัดการอาหาร และผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมที่มีถิ่นพำนักในภาคกลางของประเทศไทย
ผลของโปรแกรมให้คำแนะนำอย่างมีแบบแผนต่อสมรรถนะแห่งตนในการให้นมบุตร, อาการเจ็บหัวนม, การเปลี่ยนแปลงของหัวนม และความเจ็บปวดแผลผ่าตัด ในมารดาหลังผ่าตัดคลอด
การศึกษาลักษณะการฝากครรภ์ ผลการคลอด และภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ของมารดาวัยรุ่นกับมารดาอายุ 20 - 30 ปี
ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค และการสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมารดาหรือผู้ดูแล เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0-5 ปี อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ต่อความวิตกกังวลของมารดาที่มีทารกคลอดก่อนกำหนดกลุ่มอาการหายใจลำบาก
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน ของหญิงวัยหมดประจำเดือน
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดทับเต้านมกับความหนาต่อคุณภาพของภาพแมมโมกราฟี่ในสตรีไทย
การศึกษาผลการดูแลตามแนวทางการพยาบาลการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
การสูบบุหรี่ของสาวโรงงาน : กรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิคอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
รูปแบบการจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้ารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีที่ใช้ภาษาส่วย ในอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 35-60 ปี ในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ความบกพร่องทางเพศ และการจัดการในสตรีที่เป็นมะเร็งทางนรีเวชหลังได้รับการรักษา
มดลูกหย่อน : เส้นทางสู่การดูแลสุขภาพผู้หญิงในบริบทชุมชนแออัดอีสาน
ปัจจัยการรับรู้ภาวะสุขภาพ กับแรงสนับสนุนทางสังคม ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของสตรีวัยหมดประจำเดือน ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพของแม่ชีไทยสูงอายุ
ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพร่วมกับการสนับสนุนด้านอารมณ์ ต่อภาวะกดดันด้านจิตใจของสตรีที่ตรวจพบก้อนที่เต้านม
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
การรับรู้ของภรรยาต่อพฤติกรรมการแสดงออกของสามีในระยะที่ภรรยาตั้งครรภ์
พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาทางเพศของสตรีวัยหมดระดูในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอด โดยครอบครัวมี ส่วนร่วม โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการป้องกันตนเองจากมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปกติและผิดปกติด้วยวิธีวีไอเอ
ผลของการกดจุดต่อการบรรเทาอาการคลื่นไส้ ขย้อน และอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์
พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยส่วนบุคคล และผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยภูเขาในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ความพึงพอใจของมารดาครรภ์แรก ครอบครัว และบุคลากรพยาบาล ในการใช้แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมมารดา โดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
การพัฒนาแรงจูงใจให้เข้ารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี หมู่ 7 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อระดับความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักตัวน้อย
การสร้างพลังชุมชนในการคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกในชนบทของประเทศไทย
การติดตามผลการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีแกนนำของอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โปรแกรมส่งเสริมการจัดผู้คลอดในท่าศีรษะสูงและการปฏิบัติของพยาบาลผดุงครรภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสตรีในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค ของการออกกำลังกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของสตรีวัยทำงานในชนบท
การตัดมดลูก : อำนาจแพทย์ต่อร่างกายผู้หญิง
ความสัมพันธ์ระหว่างความผาสุกทางจิตวิญญาณ การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพหลังคลอดของมารดาครรภ์แรก
ความรู้และความเชื่อเรื่องการบริโภคอาหารของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ ที่มีการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ครอบครัวสบายสไตล์ล้านนา วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพหนุ่มสาวเชียงใหม่
การมีส่วนร่วมของบิดาในการดูแลมารดาและบุตรระยะหลังคลอด
ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับการนวดไทยและการดัดตน เพื่อการคลายเครียดในสตรีวัยกลางคน ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยหญิงมะเร็งเต้านมระยะแรก
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยสำหรับสตรีในจังหวัดเชียงใหม่
พฤติกรรมการบริโภคอาหารมื้อเย็นของผู้หญิงทำงานในกรุงเทพมหานคร
ภาวะความเครียดของกลุ่มสตรีที่สามีไปราชการสนาม ศึกษาเฉพาะกรณีค่ายขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
การเปรียบเทียบเชิงรังสีคณิตระหว่างเทคนิคฉายรังสีแปรความเข้มและเทคนิคฉายรังสีแบบดั้งเดิม ในผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะที่สองและสาม
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับแผนการรักษาพยาบาลและความรุนแรงของโรคในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์
ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้หญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
การเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของข้อต่อกระดูกเชิงกรานระหว่างสตรีตั้งครรภ์และสตรีไม่ตั้งครรภ์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการตั้งครรภ์ แรงสนับสนุนทางสังคม กับความกลัวการคลอดบุตรของหญิงตั้งครรภ์แรกที่มีภาวะเสี่ยงสูง
ความเครียดของสตรีวัยหมดระดู ที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดระดูของโรงพยาบาลราชวิถี
เปรียบเทียบต้นทุนการให้บริการรักษาพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ ที่คลอดทางช่องคลอดกับผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม : โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
ผลของการมีส่วนร่วมของคู่สมรสในโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง สำหรับหญิงทำงานนอกบ้าน ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ถึง 4 เดือน
การหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ในหญิงตั้งครรภ์
การพัฒนาโมเดลความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของทฤษฎีเมอเซอร์ ในมารดาไทยติดเชื้อ เอช ไอ วี
พฤติกรรมทางเพศในสตรี ที่ใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิวต่ำ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ที่ได้รับเคมีบำบัดสูตร FAC ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในพยาบาลวิชาชีพสตรี
ผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อความวิตกกังวลและความสามารถในดูแลตนเองของหญิงที่ตั้งครรภ์ที่เป็นพาหนะของโรคธาลัสซีเมีย
การดูแลสุขภาพแบบทางเลือกและแบบผสมผสานในสตรีวัยกลางคน
ผลของการฝึกโยคะแบบลงน้ำหนักที่มีต่อการสลายมวลกระดูกของสตรีวัยหมดประจำเดือน
เพศวิถีของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ : กรณีศึกษาผู้หญิงแกนนำในเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ประเทศไทย
ผลของการเตรียมการคลอดในหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวต่อระดับความเจ็บปวดระหว่างรอคลอด
ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนหลังผ่าตัด และการฟื้นสภาพของมารดาหลังผ่าตัดท้องคลอด.
ฉันยังเป็นผู้หญิงอยู่หรือ? : อัตลักษณ์ทางเพศภาวะเพศวิถีและสุขภาวะทางเพศของผู้หญิงไม่มีมดลูก
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ในการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการผ่าตัดเต้านม จังหวัดราชบุรี
ความเชื่อด้านสุขภาพและบริบททางสังคมวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการดูแลตนเอง ของหญิงตั้งครรถ์ ที่มีภาวะโลหิตจาง ในจังหวัดนราธิวาส
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้เกี่ยวกับโรค การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อความสำเร็จในการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
ความเชื่อเรื่องอาหาร และการปฏิบัติตัวหลังคลอดของหญิงชาวม้ง
ภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกที่เข้ารับการรักษาในศูนย์มะเร็งลำปาง
ผลของโปรแกรมการใช้ข้อมูลและสนับสนุนทางโทรศัพท์ต่ออัตราการมาตรวจตามนัดในสตรีที่มีเซลล์เยื่อบุปากมดลูกผิดปกติ
การจัดการความเครียดของผู้ต้องขังหญิงโทษสูง
การใช้เทคนิคควบคุมลมหายใจแบบโยคะเพื่อลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
ผลของการใช้เม็ดแม่เหล็กกดจุดบนใบหูต่อความเจ็บปวดและความก้าวหน้า ของการคลอดในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
การประเมินคุณภาพชีวิตและความเครียดของหญิงวัยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำ
ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ ทัศนคติและทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข
ผลของดนตรีบำบัดต่อความเครียด อาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนในผู้ป่วยสตรีมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ที่ได้รับเคมีบำบัด
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าของพยาบาลสตรี
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการมาตรวจตามนัด ของสตรีในภาคใต้ ที่มีเซลล์เยื่อบุปากมดลูกผิดปกติ
ผลของโปรแกรมพัฒนาพัฒนกิจระยะตั้งครรภ์ของมารดาครรภ์แรก โดยการมีส่วนร่วมของสามี : กรณีศึกษา โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนนทบุรี
วัฒนธรรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ในกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ผลของโปรแกรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
การแสวงหาการบริการสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกหน่วยมะเร็งนรีเวชวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และวชิรพยาบาล
การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตนของสตรีวัยทอง ที่ไม่ได้รับฮอร์โมนทดแทน
ผลของการรำมวยไทยโบราณประยุกต์และแอโรบิกพื้นบ้านที่มีต่อการทรงตัวขณะเคลื่อนที่ ความอ่อนตัว และภาวะความกลัวต่อการหกล้มในผู้สูงอายุเพศหญิง
ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลตามแนวคิดพิจารณาเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของมารดาเด็กพัฒนาการช้า
การใช้แนวทางเวชปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว นาน 6 เดือนหลังคลอด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
สถานการณ์ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ปี พ.ศ.2550
การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อดูแลสุขภาพของสตรีสูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร
เพศสัมพันธ์ในสตรีมุสลิมวัยทองในชุมชนชนบทแห่งหนึ่งของภาคใต้
ความรู้ ทัศนคติ และการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยบ้านเสือโก้ก ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
การสนับสนุนพัฒนกิจของสามี ต่อการปรับบทบาทการเป็นบิดา และความผูกพันระหว่างบิดากับบุตรในครรภ์ ของหญิงครรภ์แรก
พฤติกรรมสุขภาพของนิสิตหญิงที่พักอยู่ในหอพักหญิงของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
การรับรู้ประโยชน์ สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยหัดเดินของมารดา
ผลของโปรแกรมการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ต่อความเชื่อและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ์
พฤติกรรมการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง ของหญิงตั้งครรภ์ ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ผลของการให้ข้อมูลทางสุขภาพ ร่วมกับการสนับสนุนของคู่สมรส ต่อการปรับตัวของสตรีที่เข้ารับการตัดมดลูก
การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงอีสานวัยกลางคน
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมอัตราการเกิดของผู้หลบหนีภัย จากการสู้รบในเขตอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของสามีกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของหญิงที่เป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ชนิดพึ่งอินซูลิน
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้สามีต่อการปฏิบัติพัฒนกิจในการดูแลภรรยาขณะตั้งครรภ์
ประสิทธิผลการบริหารร่างกายโดยการฝึกโยคะเพื่อลดอาการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนในสตรีวัยหมดระดู
การแสวงหาบริการสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงอาชีพพิเศษ ภายหลังปฏิรูปราชการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการการคลอดธรรมชาติของหญิงตั้งครรภ์ ครอบครัว และผู้ให้บริการ ณ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ ระหว่างหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินและหญิงที่มีน้ำหนักปกติ
การประเมินภาวะดื้ออินซูลิน การทำงานของเบต้าเซลล์ของตับอ่อน และระดับไขมันในเลือดในหญิงมีครรภ์ปกติและหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เพื่อทำนายผลของการตั้งครรภ์ต่อมารดาและทารก
ผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการตลาดเชิงสังคมและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในบริการการดูแลสุขภาพของผู้หญิงที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
ผลของโปรแกรมสุขศึกษารายกลุ่ม ต่อความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีกลุ่มเสี่ยง ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ความสัมพันธ์หญิงชายและการตีตรา : เส้นทางชีวิตของหญิงไทยในการเปิดเผยและไม่เปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวีต่อผู้ชายที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
ผลของโปรแกรมการเดินออกกำลังกายที่บ้านต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด
ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักและค่าดัชนีมวลกายในสตรีวัยกลางคนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
ปัจจัยคัดสรรในการทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้หญิงตั้งครรภ์
การส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเป้าหมาย โดยชมรมสตรีต้านภัยมะเร็ง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ลักษณะการดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวชกรรมที่มารับการรักษาหน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเดินแบบหนักสลับเบา และแบบต่อเนื่อง ที่มีต่อสุขสมรรถนะของหญิงสูงอายุ
ภาวะท้องอืด การจัดการกับภาวะท้องอืด และความพึงพอใจต่อการจัดการกับภาวะท้องอืด ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้อง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของหญิงตั้งครรภ์
การประเมินผลการรักษาริ้วรอยบริเวณรอบตาและหน้าผากในผู้หญิงด้วยการฝังเข็มขนานริ้วรอย
ผลของการสนับสนุนจากญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิดในระหว่างการเจ็บครรภ์ และการคลอดต่อผลลัพธ์ของการคลอดและจิตสังคม
การดูแลตนเองของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจตคติต่อการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมียของหญิงตั้งครรภ์ที่มีโอกาสเสี่ยงมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือฮีโมโกลบินผิดปกติในประเทศไทย
การศึกษาระดับความเจ็บปวดและการจัดการกับความเจ็บปวดของสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง
คุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี
ความสัมพันธ์ระว่างความหนาแน่นของกระดูกและโรคปริทันต์ในผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือน
การปรับท่าทางการเดินบนสายพานเลื่อนของหญิงวัยกลางคนที่มีดัชนีมวลกายสูง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของหญิงตั้งครรภ์มุสลิม : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
การรับรู้และการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1
การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ผลของการบำบัดด้วยหนังสือ ต่อความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ ที่บ้านสุขฤทัย คณะภคินีศรีชุมพาบาล
การสนับสนุนจากคู่สมรสและสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกของหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อชะลอภาวะกระดูกพรุนของสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน เขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีไทยมุสลิม จังหวัดกระบี่
ความเครียดและการเผชิญความเครียดของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
ประสบการณ์ความทุกข์ของผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งและถูกตัดเต้านม : แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยม
ประสบการและการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
ประสบการณ์การมีอาการ วิธีจัดการกับอาการและคุณภาพชีวิตของผู้หญิงมีปัญหากระเพาะปัสสาวะไวเกิน
การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพจิตของสตรีอีสาน โดยนำพุทธศาสนามาเป็นฐาน
ผลของโปรแกรมการนวดโดยสามี ต่อการลดความเจ็บปวดในระยะคลอดของหญิงครรภ์แรก
ผลของการพยาบาลเพื่อส่งเสริมโภชนาการ ต่อพฤติกรรมส่งเสริมโภชนาการ และภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์พาหะธาลัสซีเมียชนิดอี
อิทธิพลของสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะเวลาที่แยกจากบุตรต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกแรกเกิดในมารดาหลังคลอด
การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดา ต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเยื่อบุมดลูก และผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
การตรวจจับก้อนหินปูนขนาดเล็ก ในภาพรังสีเต้านม โดยใช้ระบบอินเทอร์ วัลไทป์ทูฟัซซีลอจิก
การตรวจหาการเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรม ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อการพยากรณ์โรค
พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มแม่บ้านอายุ 24-34 ปี ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
เปรียบเทียบพฤติกรรมส่วนบุคคลและอนามัยเจริญพันธุ์ระหว่างผู้ป่วยหญิงที่รับไว้ในโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจหลอดเลือด, ผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดและผู้หญิงที่ไม่ได้รับไว้ในโรงพยาบาล
พัฒนาการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีในการตรวจมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
พฤติกรรมการดื่มสุราของสตรีผู้ไทยกับวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาสุขภาพและการจัดการในผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของสตรีในจังหวัดนครปฐม
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับบริการตรวจมะเร็งเต้านมของสตรีด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมในโรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กของมารดา และการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย
ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลของแสวนสันต่อระดับความเศร้าโศกของหญิงที่สูญเสียบุตรจากการแท้งเอง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโยเกิร์ตถั่วเหลือง สำหรับผู้หญิงวัยทอง
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ชาวเขา ในการลดอัตราเกิดทารกน้ำหนักน้อย
พฤติกรรมของมารดา ในการป้องกันการเกิดโรคปอดบวม ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
รูปแบบการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
ความรู้และความเชื่อด้านสุขภาพของสตรีที่มาและไม่มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ปี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
คุณภาพชีวิตปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในแรงงานข้ามชาติสตรี
พฤติกรรมทางเพศ และเทคนิคการป้องกัน ในการให้บริการของหญิงอาชีพพิเศษ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรีวัยหมดประจำเดือนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาการเหนื่อยล้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการเหนื่อยล้าหลังผ่าตัดมดลูก
ประสิทธิผลของการประยุกต์ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมสตรีอายุ 35-60 ปี เพื่อมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ประสบการณ์ด้านจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
สตรีที่สมรสแล้วกับเอชไอวี/เอดส์ในเวียดนาม
ประสบการณ์ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนด
การพัฒนาศักยภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ ในการป้องกันโรคเอดส์ โดยเทคนิค A-I-C : กรณีศึกษา ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร
รูปแบบจำลองปัจจัยที่มีผลต่อการปรับแบบแผนในการดำเนินชีวิตของหญิงไทยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
การสนับสนุนทางสังคมจากสามีกับการปฏิบัติพัฒนกิจในการเลี้ยงดูบุตร ของมารดาที่อยู่ในระยะหลังคลอด
พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของหญิงหลังคลอด
ผลของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 เดือน ในมารดาที่มีบุตรคนแรก : โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
การเลือกวิธีการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยแนวพุทธ (สมาธิบำบัด) ของผู้หญิงป่วยมะเร็งปากมดลูก
ปัญหาสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยที่มารอรับการขูดมดลูก ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทำแท้งและการตั้งครรภ์ต่อไป ของหญิงที่ไม่พร้อมตั้งครรภ์
การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ ระดับอนูของสารสกัด และDiscorealide B ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมจากหัวข่ายเย็นชนิด Dioscorea membranacea
องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
ผลของการออกกำลังกาย โดยการแกว่งแขนที่มีต่อความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดในหญิงสูงอายุ
การจัดโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดมดลูก
การให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มการควบคุมตนเองของผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกิน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการทำหมันของสตรีมีบุตร 2 คนขึ้นไป ที่มารับบริการ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรี อำเภอบัว จังหวัดน่าน
ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักของกล้ามเนื้อขาที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟลูกตะกร้อของนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง
การส่งเสริมสุขภาพของมารดา ที่ลูกเป็นเด็กออทิสติก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกขณะให้อาหาร
ผลของการใช้ดนตรีบำบัดร่วมกับการจัดท่า ในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อความเจ็บปวด ความวิตกกังวล ระยะเวลาของการคลอด และการรับรู้ประสบการณ์การคลอด ของหญิงรอคลอดครรภ์แรก
ผลการฝึกแอโรบิกในน้ำที่มีต่อดัชนีมวลกายและอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักของสตรีอายุ 45-55 ปี
การส่งเสริมสตรีให้มาตรวจมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี อายุ 35-60 ปี ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีมุสลิม ในตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์แรกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
การประเมินผลการดำเนินงานนโยบายเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) : ศึกษากรณีอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
Modernity and self-identity : experiences of women living with HIV/AIDS (WLHA) in non-art adherence in the context of Chiang Mai.

การหย่าของสตรีและผลจากการหย่า : ศึกษาเฉพาะคดีหย่าของศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
พฤติกรรมบริโภคนิยมของหญิงที่ทำงานสถานบันเทิง ในจังหวัดยะลา
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ต่อการควบคุมผู้ต้องขังหญิงรักร่วมเพศในทัณฑสถานหญิงธนบุรี
พฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางมิสทีนที่มีสารสกัดจากธรรมชาติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงชนบท ในเขตจังหวัดอุดรธานี
เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย
แนวคิดและการต่อสู้ของ "เฟมินิสต์" ชาวบ้านในชุมชนแออัดสองแห่ง ในเมืองเชียงใหม่
พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับทองคำขาวของหญิงวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาสตรีตามทัศนะของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
ความตระหนักและการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
การปรับตัวของผู้หญิงภายหลังการหย่าร้างในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตคู่ของผู้พิการทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร
ประวัติชีวิตหญิงสามัญชนชาวจีนสามรุ่น : อุดมการณ์ครอบครัวและความเป็นจีนในสังคมไทย
ผู้หญิงในสนามม้า
การให้ความหมายและการต่อรองในชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง
ค่านิยมในการใช้สินค้าไทย และสินค้าต่างประเทศ ในทัศนะของผู้หญิงทำงานในบริเวณตึกมโนรมย์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการสมรสของสตรี : กรณีศึกษาสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง [ส่วนกลาง]
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า MNG ของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี อำเภอสอง จังหวัดแพร่
การขายบริการทางเพศของนักศึกษาหญิงที่นำเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการเปิดเผยสถานภาพของหญิงรักเพศเดียวกัน ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นต่อครอบครัว
การจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง
การขายบริการในรูปแบบบาร์ญี่ปุ่น ศึกษาเฉพาะกรณีภาคตะวันออก
ระบบความเชื่อและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของหญิง ที่อยู่ในการค้าประเวณี
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ กรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสิงห์บุรี
ความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่นต่อการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในครอบครัวและผลสืบเนื่องทางสุขภาพ : กรณีศึกษาสตรีที่สมรสแล้วในเขตจังหวัดพะเยา
การทำร้ายทารุณในครอบครัว : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีถูกทำร้ายโดยคู่สมรสที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุตรและบิดามารดาต่อการใช้ความรุนแรงในกระบวนการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
ปัจจัยทางด้านครอบครัวที่เป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมแปรปรวนในเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณี หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ. ศิริราช
ทัศนคติต่อการทารุณกรรมเด็กในครอบครัว
การทารุณกรรมเด็กในครอบครัวของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีโรงเรียนสามเสนนอก
การย้ายถิ่นภายในกลุ่มอาเซียน
สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษาครอบครัวญวน
ปัญหาการดำเนินนโยบายรวมพวกชนกลุ่มน้อยในจังหวัดเชียงราย
ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร : ระบบครอบครัวญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงไทย
การนำนโยบายไปปฏิบัติ : กรณีศึกษานโยบายจัดระบบเพื่อควบคุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนำนโยบายการจัดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองปี 2544 ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีจังหวัดนราธิวาส
ขบวนการผู้ร้ายข้ามชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวจีนแผ่นดินใหญ่
ผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบชาวพม่า : สภาพปัญหา ผลกระทบ แนวนโยบายของรัฐ และทิศทางในอนาคต
สถานภาพและการดำรงชีวิตของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
การส่งกลับผู้อพยพชาวเวียดนามและลาว
ทัศนะของคนไทยในกรุงเทพมหานครต่อชาวอาหรับที่เข้ามาในไทย
ชีวิตความเจ็บปวดของลูกสาวชาวเขาผู้ถูกขาย กรณีศึกษา : ลูกสาวลาหู่ที่ถูกครอบครัวขายเป็นสินค้า
ภาวะการขาดแคลนกรรมกรและความต้องการกรรมกรต่างด้าวของจังหวัดจันทบุรี ในปี 2543
การมีส่วนร่วมของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ความคิดเห็นของนายจ้างในจังหวัดนครนายกต่อนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ภาวะการจ้างงาน รูปแบบการได้มา และผลกระทบจากการใช้แรงงานต่างชาติ ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดชลบุรี
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กต่างชาติและแนวทางแก้ไข : กรณีศึกษาของมูลนิธิ เพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
ผลกระทบจากการผ่อนผันการใช้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในเขตจังหวัดตราด
การระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
ผลกระทบแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคงแห่งชาติ ด้านสังคมจิตวิทยา กรณีปัญหาแรงงานจากชายแดนทิศตะวันตกของไทย
ทัศนะของประชาชนต่อปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดปัตตานี : ศึกษากรณีประชาชนในตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
การนำนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การเรียนรู้และการขัดเกลาทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์บรู : มุมมองทางสังคม - วัฒนธรรม และบทบาทหญิงชาย
รายงานการวิจัยเรื่องผู้อพยพลี้ภัยชาวอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ.2526 :ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมประชากร และการวางแผนครอบครัว
สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล:กรณีศึกษาครอบครัวไทยโซ่ง
ผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย
การจัดการเรียนการสอนเอดส์ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (กรณีศึกษา : นักเรียนในเขตหนองแขม)
ความสนใจเกี่ยวกับเพศตรงข้ามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
การเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น โดยใช้การวิเคราะห์จำแนกประเภท
ผลกระทบของรายการโทรทัศน์ตามสายที่มีต่อสิทธิเด็ก
ผลกระทบของรายการโทรทัศน์ที่มีต่อเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาการผลิตรายการ
สภาพการทำงานค่าจ้างและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างของแรงงานไร้ฝีมือในจังหวัดเชียงใหม่
สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย
การศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดการมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ในนักเรียนมัธยมปลายและอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
การสำรวจและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานเลี้ยงดูเด็กวัย 0-6 ปี ในประเทศไทย
อิทธิพลของธุรกิจต่อสถานเลี้ยงดูเด็กและพ่อแม่ : ศักย์ภาพที่จะมีผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย
ผลของโรงเรียนต่อการพัฒนาการของเด็ก : ทบทวนวรรณกรรม
การประเมินระบบสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กที่ได้รับความรุนแรง
การวิเคราะห์งบประมาณภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
รายงานผลการวิจัยค่านิยมและความหวังของเยาวชนไทย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
40 ปี ของการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
วัฒนธรรมเด็กเร่รอนในท้องถนน
ตัวบ่งชี้สิทธิเด็ก(ประเทศไทย)
แรงงานเด็กในกิจการขนาดเล็กจังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาสภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส : เด็กทำงาน
ภาพรวมสถานการณ์แรงงานเด็กในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส : เด็กถูกทอดทิ้ง
ความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียน 20 แห่ง ในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี ที่มีต่อวิชาสุขศึกษา 2507
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและภูมิหลังของเด็กที่มีต่อการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย : การวิจัยเชิงวิเคราะห์
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพัฒนาการสติปัญญาของเด็กก่อนเข้าโรงเรียน
การศึกษาข้ามวัฒนธรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กในวัยตอนต้น : วิธีการทดลอง
การศึกษาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าระดับความสามารถ
ภาวะโภชนาการของเด็กระดับประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
การพัฒนาหลักการและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตไทย (ตุลาคม 2529 - มิถุนายน 2531)
อิทธิพลของสื่อต่อเด็กในกรุงเทพมหานคร


ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรเขตกรุงเทพมหานคร : วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
กฎหมายคุ้มครองเด็กถูกกระทำทารุณกรรมจากผู้ปกครอง
การเปรียบเทียบสภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0- 5 ปี ของสองท้องที่ในจังหวัดขอนแก่น
การศึกษาสภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กในจังหวัดขอนแก่น
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การอพยพของแรงงานเด็กโดยอาศัยเครือข่ายทางสังคมศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านโคกกลางอำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญ
บทบาทผู้หญิงในสังคมชาวนาต่อการจัดการครัวเรือน : กรณีศึกษาผู้หญิงจ้วง : ไทดำ (ผู้ไต่) ในมณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
การวิเคราะห์เส้นทางถึงสาเหตุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการอพยพของสตรีชนบทมาเป็นพนักงานอาบอบนวด และหญิงบริการในเทศบาลนครหาดใหญ่
วิธีคิดของบิดามารดาที่มีลูกสาวเป็นโสเภณี
การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับการอบรมสั่งสอนลูก เรื่องทางเพศ และการคบเพื่อนต่างเพศ : ศึกษาเฉพาะครอบครัวของนักเรียนหญิงในโรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ศึกษาสภาพปัญหาของเด็กที่เข้ารับการสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกจังหวัดระยอง
การศึกษาขนาดของปัญหาและสาเหตุของเด็กถูกละเมิดสิทธิแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
วิถีชีวิตเด็กเร่ร่อนในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาที่ชุมชนสถานีรถไฟหัวลำโพง
การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
ชีวิตความเจ็บปวดของลูกสาวชาวเขาผู้ถูกขาย กรณีศึกษา : ลูกสาวลาหู่ที่ถูกครอบครัวขายเป็นสินค้า
กระบวนการขายบริการในรูปแบบนางทางโทรศัพท์
พฤติกรรมทางเพศ และความต้องการที่จะศึกษาในเรื่องเพศศึกษาของนักศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา กลุ่มภาคกลาง
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กต่างชาติและแนวทางแก้ไข : กรณีศึกษาของมูลนิธิ เพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
ทัศนคติ ของเด็กวัยรุ่นต่อการมีสัมพันธ์ทางเพศ
การทารุณกรรมเด็กในครอบครัวของนักเรียนในสังกัดเทศบาล : กรณีโรงเรียนเทศบาล อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน
การศึกษาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
การขายบริการในรูปแบบบาร์ญี่ปุ่น ศึกษาเฉพาะกรณีภาคตะวันออก
การศึกษาของปัญหาและสาเหตุของเด็กถูกปล่อยปละละเลย : แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ระบบความเชื่อและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของหญิงที่อยู่ในการค้าประเวณี
การรับนักเรียนของโรงเรียนศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2540
บทบาทครูอนามัยโรงเรียนต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน : ศึกษากรณีครูอนามัยโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
เจตคติและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเมือง จังหวัดปัตตานี
ปัจจัยเกี่ยวกับการไม่ศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนบ้านแควมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สถานภาพครอบครัวและทัศนะของผู้ปกครองเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตเมืองเชียงใหม่
ศึกษาบทบาทของครู อาจารย์ในการปลูกฝังค่านิยม เชิงจริยธรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
การปฏิรูปการประถมศึกษาไทยความสำคัญของปัญหา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ทัศนคติที่มีต่อการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สภาพการจัดประสบการณ์และการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1
ปัญหาและความต้องการรับบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนเทศบาลหมื่นเงินกอง จังหวัดเชียงใหม่
ความต้องการบริการให้คำปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี จังหวัดลำปาง
ความคิดเห็นของสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีต่อการสมรส
การจัดระเบียบและปัญหาของสถาบันครอบครัวในชุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีครอบครัวชุมชนเมืองในเขตจังหวัดปทุมธานี
ทัศนะและพฤติกรรมของผู้หญิงไทยในการเลือกคู่ครองต่างเชื้อชาติ ศึกษากรณีผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวเดนมาร์ก
ทัศนคติของนักปกครองท้องที่ที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
การยอมรับบทบาทสตรีทางการเมือง : ศึกษากรณี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.จ.) ภาคกลาง
การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาเฉพาะกรณี กพสม. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กับชุมชนในการส่งเสริมป้องกันโรคของประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านหาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์
การเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิง ในการจัดการป่าชุมชน จังหวัดลำพูน
บทบาทในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จังหวัดปัตตานี
ผู้นำชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ พัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธร ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
การปฏิบัติงานของกรรมการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
วิถีการเรียนรู้ของผู้นำกลุ่มสตรีในภาคตะวันออก
การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา
ฐานะและบทบาทของหญิงที่หาเลี้ยงครอบครัวและภูมิหลังในชนบท
ภาพพจน์ของนักการเมืองสตรี:ศึกษาเปรียบเทียบภาพพจน์จากการรับรู้ของตนเองของประชาชนและการนำเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์
สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์
การทำงานในระบบคณะกรรมการ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีจังหวัดระยอง
แนวคิด บทบาทและปัญหาในการพัฒนาของผู้นำสตรีชนบทอีสาน
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนางานโภชนาการชุมชน
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบล ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
บทบาทองค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในงานสาธารณสุขท้องถิ่น : กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทบาทสตรีอีสานในการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาบทบาทกำนันสตรีดีเด่น ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจของกลุ่มสตรีในชนบท
โลกทัศน์ของชาวอีสานที่มีต่อผู้นำสตรีในการบริหารงาน พัฒนาชนบทระดับตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงานระหว่างระดับหน้าเพศชายและหญิง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
การเปรียบเทียบบทบาทของพนักงานสตรีระดับหัวหน้าปฏิบัติการที่มีต่อความคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน : ศึกษาเฉพาะธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อลักษณะความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับกลางในองค์การธุรกิจ
การสร้างพลังอำนาจของผู้รับงานไปทำที่บ้าน : กรณีศึกษาผู้นำกลุ่ม ผู้หญิงที่รับงานไปทำที่บ้านในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัฒนธรรมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าม้ง ในหมู่บ้านมณีพฤกษ์ จังหวัดน่าน
การใช้สถิติชี้ประเด็นหญิงชายในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล
การศึกษาค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทยต่อ ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
การบริหารจัดการแรงงานสตรีนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่
การวิจัยเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสตรีไทย ในช่วง 2 ทศวรรษ (พ.ศ. 2518 - 2538)
"สตรีกับบทบาทในการเข้าร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) :บริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง"
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของผู้ประกอบการธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรปราการ
การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
การยอมรับผู้นำหญิง : ศึกษากรณีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2541
บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) กรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ทัศนคติทางการเมืองของชนชั้นกลาง ไทย-พุทธ ต่อการก้าวสู่ภาพลักษณ์รัฐบาลธรรมรัฐ ในด้านความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลภายใต้กลไกและกติกาการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองพุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสตูล
การปฏิบัติงานของผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในชนบทของภาคตะวันตกของประเทศไทย
การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการพัฒนากลุ่มสตรีสหกรณ์
รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชน โดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน กรณีตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง : ศึกษากรณี ชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
เยาวชนกับการมีงานทำ
รายงานการสำรวจระดับค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้างในกรุงเทพมหานคร ปี 2518
เยาวชนกับการมีงานทำ
ผลกระทบโครงการพัฒนาต่อสตรีในภาคเกษตร
ฐานะและบทบาทสตรีในการผลิตยางพาราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผลกระทบของการทำงานของสตรีต่อด้านภาวะเจริญพันธุ์(ในโครงการวิจัยประชากรกับการพัฒนา)

โครงการวิจัยเรื่องการทำงานของสตรีกับความต้องการผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพชุมชนชนบทแบบครบวงจร โครงการที่ 1โครงการสำรวจออกแบบพัฒนาคุณภาพและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
คลังข้อมูลทางประชากรและแรงงานของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย [กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม]
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือน
พลวัตด้านตลาดแรงงานและผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชากร : ศึกษาเฉพาะกรณีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เอชไอวีและเอดส์
ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน
พัฒนาการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย
ความต้องการกำลังคนภาคอุตสาหกรรม :ศึกษากรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอ
งานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
การสำรวจอาชีพรายได้และการศึกษาต่อของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวะศึกษาที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
การศึกษาแนวโน้มความต้องการและการผลิตกำลังคนระดับสูงกว่าปริญญาตรี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงปีสองปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ผลผลิต ผลลัพธ์และสภาพปัญหา
เยาวชนกับการมีงานทำ
ปัจจัยกระตุ้นการเข้าร่วมแรงงานของสตรีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร
โครงการการทำงานต่ำระดับของแรงงานไทย
โครงการวิจัย ระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตร : ศึกษากรณีจังหวัดน่าน
โครงการทางเลือกทางเศรษฐกิจในบริบทการแข่งขันในยุคโลกาวิวัฒน์ : กรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โครงการทักษะการทำงานของแรงงานไทย:มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน
การจ้างงานและการกระจายรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทด้านการประกอบอาชีพของชาวชนบทอีสาน
การสำรวจประมวลสถานการณ์เบื้องต้นเรื่องการใช้บริการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การสำรวจสถานการณ์แรงงานและทักษะของแรงงานในชนบทของจังหวัดขอนแก่น
พฤติกรรมและประสิทธิภาพของแรงงานในภาคอีสาน
แนวทางและการพัฒนาอาชีพเสริมของสตรีในชนบท : ศึกษากรณีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และ กลุ่มสตรีบ้านซำแฮด ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจของกลุ่มสตรีในชนบท
การศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงานระหว่างระดับหัวหน้าเพศชายและหญิง
การเปรียบเทียบบทบาทของพนักงานสตรีระดับหัวหน้าปฏิบัติการที่มีต่อความคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน : ศึกษาเฉพาะธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เยาวสตรีที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาตรฐานแรงงานที่พึงประสงค์ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน.


สุขภาพของแรงงานหญิงพม่าที่ทำงานในโรงงาน
การสร้างพลังอำนาจของผู้รับงานไปทำที่บ้าน : กรณีศึกษาผู้นำกลุ่มผู้หญิงที่รับงานไปทำที่บ้านในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจที่จะไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจพักชำระหนี้สินเงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
การยอมรับผู้นำหญิง : ศึกษากรณีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี มีผู้ทำงานแล้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ภาวะเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย: ความแตกต่างระหว่างเพศ
การวิจัยเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสตรีไทยในช่วง 2 ทศวรรษ (พ.ศ. 2518 - 2538)
การนำนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประสิทธิผลของมาตรการการส่งเสริมแรงงานไปทำงานต่างประเทศตามนโยบายบรรเทาปัญหาการว่างงาน : ศึกษากรณี ประเทศไต้หวัน
ภาวะความเป็นอยู่ของแรงงานไทยก่อนและหลังไปทำงานต่างประเทศ
ทางเลือกของชนบทอีสานในภาวะวิกฤตแรงงานอพยพกลับถิ่น
การมีส่วนร่วมของลูกจ้างในการให้การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานกรณีศึกษา : โรงงานขอนแก่นแหอวนสาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
การศึกษาการปรับตัวของแรงงานคืนถิ่นในระบบเกษตรอีสาน
การศึกษาการดำเนินงานตามนโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง
ความพึงพอใจในการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ของพนักงานผู้รับมอบอำนาจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย จังหวัดลำปาง ก่อนและหลังไปทำงานต่างประเทศ
การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการปรับตัวของแรงงานคืนถิ่น ในหมู่บ้านชนบทภาคอีสาน
วิกฤติเศรษฐกิจของผู้ตกงานที่กลับสู่ภูมิลำเนาในภาคเหนือ เชียงใหม่ - พะเยา - อุตรดิตถ์ - กำแพงเพชร
ประเมินสัมฤทธิผลของนโยบายผลักดันแรงงานที่ว่างงานและถูกเลิกจ้างให้กลับสู่ภาคเกษตรกรรม : ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของไทย
การสำรวจความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานเพื่อจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานหญิงลากถุงกอล์ฟ (แคดดี้)ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถานภาพสตรีที่ทำงานได้รับค่าจ้างกับทำงานไม่ได้รับค่าจ้างในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
การประเมินความต้องการยกระดับฝีมือของผู้รับงานไปทำที่บ้าน จังหวัดนครนายก
การสำรวจหาความต้องการอาชีพใหม่ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (ตอนที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)
การศึกษารูปแบบแนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม
การบริหารจัดการแรงงานสตรีนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาประโยชน์และความสอดคล้องต่อความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคของทบวงมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และความต้องการแรงงานช่างอุตสาหกรรม ของสถานประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชรและ จังหวัดตาก
ค่านิยมในการเลือกอาชีพของนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏกรุงเทพมหานคร
ความสนใจในการเลือกประกอบอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539 และ 2540
การประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ถูกเลิกจ้างและว่างงาน วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
การศึกษาทิศทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายเกษตร ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2543 - 2544
ความต้องการประกอบอาชีพและศึกษาต่อของนักศึกษาระดับ ปวส. 2โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่หลังสำเร็จการศึกษา
การประกอบอาชีพอิสระใน ก.ท.ม.
ความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ความไม่เสมอภาคทางการศึกษาของสังคมชนบทในภาคเหนือตอนบน
การติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2543
สภาพความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
ปัญหาและความต้องการของพนักงานครูที่มีต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ของท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจทางการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาวิชาชีพแก่สตรีไทยต่างวัฒนธรรม โรงเรียนผู้ใหญ่สตรีวัดวิเวกวนาราม เชียงใหม่
การออกกลางคันของนักเรียนระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ความต้องการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของพยาบาลหลังการศึกษาระดับปริญญาตรี ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร และปทุมธานี
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
การติดตามผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2541-2542
การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2542-2543
การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2543 - 2544
การศึกษาความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแนวโน้มการให้บริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในชุมชนระบบเมือง ช่วงปี 2545-2549
ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
การประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ถูกเลิกจ้างและว่างงาน วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
บทบาทของสตรีไทยในชนบทในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาและการออกกลางคันตามความเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
รูปแบบการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การวิจัยเพื่อพัฒนานวตกรรมสำหรับสอนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
เจตคติและความต้องการศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามของนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ของสำนักกิจการนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
การจัดทำต้นแบบวิทยาเขตสารสนเทศ โครงการขยายโอกาสศึกษาไปสู่ภูมิภาค กรณีตัวอย่าง วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา
การติดตามผลของผู้สำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร

การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างนิสัยการอ่านสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ
ความคาดหวังทางการศึกษาและแบบแผนการศึกษาที่ได้รับของเด็กไทย
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
สถานภาพทางการศึกษาของประชาชนในภาคตะวันออกของประเทศไทย
รายงานผลการวิจัยเรื่อง แนวโน้มของประชากรและจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การสังเคราะห์งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ทางปัญญาของคนไทย

โฉมหน้าใหม่ของระบบอุดมศึกษาของชาติ
การพัฒนาทักษะแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาและการฝึกฝนอบรม
ทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่มีต่อการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานเยาวชนไร้ทักษะในโรงงานอุตสาหกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงสองปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ผลผลิต ผลลัพธ์และสภาพปัญหา
บทบาทของสตรีไทยในชนบทในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปัจจัยทางครอบครัวที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในบางกอกน้อย - บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
บทบาทของกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำสถาบันการศึกษา กับการบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
การวิเคราะห์งบประมาณภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสถาบันราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี มีผู้ทำงานแล้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ความต้องการประกอบอาชีพและศึกษาต่อของนักศึกษาระดับ ปวส. 2โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่หลังสำเร็จการศึกษา
การวิจัยเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสตรีไทยในช่วง 2 ทศวรรษ (พ.ศ. 2518 - 2538)
การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539 และ 2540
การประเมินผลการดำเนินงานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงที่กระทำผิดกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
การซ้ำชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
ความต้องการศึกษาต่อไประดับปริญญาโท คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิวัฒนาการและทางเลือกของนโยบายการครุศึกษาของรัฐบาลไทย
การปฏิรูปการศึกษา : ทางออกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
ปัจจัยภายในโรงเรียนที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อำเภอเมืองลำปาง
แนวคิด รูปแบบ และวิธีการจัดการศึกษาในโรงเรียนพื้นที่สูงที่มีนักเรียนหลายเผ่าเรียนรวมกัน
สภาพการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย
รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
การใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่เน้นทักษะกระบวนการ 9 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที4
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการให้นักเรียนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สถานภาพครอบครัวและทัศนะของผู้ปกครองเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตเมืองเชียงใหม่
ศึกษาบทบาทของครู อาจารย์ในการปลูกฝังค่านิยม เชิงจริยธรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
การศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
การศึกษาแนวทางขยายโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น 9 ปีในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2534-2538
การติดตามผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2539-2540
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
การศึกษาความมุ่งมั่นของอาจารย์ในการส่งเสริมการพัฒนาทางจริยธรรมของนักศึกษาคุณลักษณะความเข้มของการพัฒนาจริยธรรมที่แทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนและคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันราชภัฎส่วนกลางปีการศึกษา 2539
การปฏิรูปการประถมศึกษาไทยความสำคัญของปัญหา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การศึกษาความต้องการและแนวทางเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลแก่ผู้สูงอายุ
รายงานวิจัยการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) สหวิทยาลัยศรีอยุธยา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดลำปาง
การวิเคราะห์แนวโน้มของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาคณะพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2541 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
การศึกษารูปแบบแนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม
การศึกษาประโยชน์และความสอดคล้องต่อความต้องการกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคของทบวงมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
ตลาดแรงงานสำหรับสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ใน 14 จังหวัดภาคใต้
ความต้องการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล:กรณีศึกษาอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ความคิดเห็นของนักเรียน ในการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาบ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง
ความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี
ทัศนคติของประชาชนต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณี เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
บทบาทของนักจัดรายการวิทยุในจังหวัดยะลาต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บทบาทของเทศบาลที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีจังหวัดสงขลา
การสืบทอดวัฒนธรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนไทลื้อ : กรณีศึกษา ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ทัศนคติของประชาชนต่อวิธีการประหยัดการใช้น้ำ: ศึกษากรณีประชาชน ในเขตพื้นที่บริการของการประปานครหลวง
สถานการณ์งานจัดหาน้ำสะอาดในชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดในเขต 7
ความตระหนักของประชาชนต่อการอนุรักษ์ลำคลองเบตง: ศึกษากรณี ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเบตง อำเภอเบตง
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนพันปี
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดวัดดอนหวาย ในการอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน
บทบาทของการสื่อสารในการแก้ปัญหาฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา การรั่วไหลของน้ำมันในทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง
ความตระหนักของประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา ต่อการป้องกันน้ำเสีย
ความคิดเห็นของประชาชนนอกเขตเทศบาลนครยะลา ต่อการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี
ทัศน์ของประชาชนบริเวณสองฝั่งแม่น้ำปัตตานีต่อโครงการบำบัด น้ำเสียของเทศบาลนครยะลา : กรณีศึกษาในชุมชนบ้านหัวสะพานสะเตง และชุมชนกำปงบาโงย อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนของชาว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
การจัดการป่าชุมชนบ้านต๊ำในกับหลักการจัดการของกรมป่าไม้ : กรณีศึกษา บ้านต๊ำใน ตำบลต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
จิตสำนึกของเกษตรกรที่มีต่อการจัดการทรัพยากรการเกษตร ในเชิงนิเวศวัฒนธรรม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยของแม่บ้านในเขต เทศบาลเมืองวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงในการจัดการป่าชุมชน จังหวัดลำพูน
บทบาทของเทศบาลนครยะลาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
พฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการกำจัดขยะในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะ : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ความตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
รูปแบบการบริหารการพัฒนาโครงการเขื่อนปากมูล
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในการผลิตปลาส้ม ของกลุ่มแม่บ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
บทบาทในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จังหวัดปัตตานี
ผู้นำชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ พัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา
เจตคติของราษฎรต่อการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำขุนคอง
การศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผู้ประกอบการบนเกาะช้าง จังหวัดตราด
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการชลประทานขนาดเล็ก: กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำแม่แฟน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ขบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนในการจัดการผลกระทบจากการใช้ถ่านหินลิกไนต์ในโรงบ่มใบยาสูบ : กรณีศึกษา บ้านดอนไชยป่าแขม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของการพัฒนาความร่วมมือบริเวณสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาป่าพรุโต๊ะแดง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
โครงการจัดทำแผนการจัดการและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเมืองเก่าเชียงใหม่
การศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบของนโยบายอนุรักษ์ป่าไม้ ต่อชาวเขาในประเทศไทย : ศึกษากรณีชาวเขาเผ่าม้ง บ้านขุนกลาง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรผสมผสานตามแนว ทฤษฎีใหม่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ความคิดเห็นของข้าราชการในจังหวัดยะลา ต่อการอนุรักษ์ และพัฒนาลุ่มแม่น้ำปัตตานี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีของ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อิทธิพลของการขัดเกลาทางสังคมต่อพฤติกรรมการใช้และ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของเยาวชนในอำเภอปง จังหวัดพะเยา
ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้สารฆ่าแมลงในการปลูกผัก ของเกษตรกร ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตของ ชุมชนปกาเกอญอ บ้านแม่ยางส้าน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
การบริหารจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดขอนแก่น กรณีศึกษา ตำบลพระลับ
ศักยภาพขององค์กรเอกชนในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี : ศึกษากรณีจังหวัดยะลา
ประสิทธิผลของการจัดที่อยู่ที่ทำกินใหม่ในโครงการพัฒนา : ศึกษากรณีการขยายท่าเรือน้ำลึกสงขลา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน้ำเน่าเสีย : ศึกษา เฉพาะกรณี ชุมชนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำผิวดิน : ศึกษากรณี ฝายน้ำล้นสามัคคี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีอ่าวนครศรีธรรมราช
ความตระหนักของประชาชนต่อการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม ของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดตรัง
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ศึกษาผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ของชาวเขา เผ่าม้ง และเผ่ากะเหรี่ยง ณ ลุ่มน้ำแม่กลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ชุมชนปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม : การสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน
ความสำนึกและพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง
การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครในอนาคต
การปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้รักสิ่งแวดล้อมด้วยแบบฝึกกิจกรรม การบ้านและการปฏิบัติจริง
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมที่เน้นสื่อตามธรรมชาติในท้องถิ่น
การสร้างความเป็นธรรมจากการบังคับใช้ประโยชน์ที่ดิน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน
โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสิ่งคุกคามทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
การใช้ที่ดินและการจัดการในประเทศไทย
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยมุสลิมกับโลกมุสลิม.
การจัดทำโครงการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า ระยะที่ 1
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและแรงงานของชุมชนบทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2512-2532)
การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาคาบสมุทรแหลมทอง (คลองกระ)
การปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรม ของครอบครัวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและประชากรของผู้ที่ไร้ทำกินในประเทศไทย (โครงการประชากรกับการพัฒนา)
โครงการศึกษาภาวะทางเศรษฐกิจสังคมประชากรและจิตวิทยาอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ : กรณีอุทกภัยนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ปี 2531
การจัดทำโครงการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า ระยะที่ 1
โครงการติดตามประเมินผลและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อวางแผนโครงการพัฒนาชนบทเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
เขื่อนปากมูล : เหตุแห่งความขัดแย้งในสังคมไทย
โครงการวิจัยประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน.
โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน
ทัศนคติที่แตกต่างกันของชายและหญิงในเรื่อง คุณค่าของป่าชายเลน กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

การวิเคราะห์นโยบายและการปฏิบัติของรัฐในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และผลกระทบต่อการพัฒนา
โครงการพัฒนาการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ปัญหาการใช้น้ำในพื้นที่โครงการชลประทานป่าสักใต้
พฤติกรรมนันทนาการกับสภาพการใช้พื้นที่สาธารณะภายในชุมชนอยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย
โครงการ การศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์การบริหารจัดการที่ดิน
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ วิจัยสำรวจพรมแดนความรู้การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย
แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย
โครงการการศึกษาสถานภาพ และประเด็นการศึกษาวิจัยในด้านการจัด การทรัพยากรน้ำ
ปัญหาการจัดการและความขัดแย้งเรื่องน้ำ
การศึกษาความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
บทบาทสตรีอีสานกับการจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
สตรีอีสานกับการจัดการทรัพยากรน้ำ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียขอกรุงเทพมหานคร
สิ่งแวดล้อมศึกษาในสังคมไทย
เยาวชนชนไทยและสิ่งแวดล้อม
การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม
นโยบายรัฐ: บทบาทผู้นำท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: การศึกษาทัศนคติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน ผู้บริหาร และผู้วางนโยบาย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีจังหวัดระยอง
การศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ของสตรี เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงานอุสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
การศึกษาค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทยต่อ ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ ในพื้นที่อำเภออมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาดอยตุงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน
การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยยอด จังหวัดน่าน
การใช้สถิติชี้ประเด็นหญิงชายในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล
การใช้ทรัพยากรน้ำในเขตชุมชน : กรณีศึกษาเขตสุขาภิบาลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
บทบาทาของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) กรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
นโยบายรัฐ : บทบาทผู้นำท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ : กรณีศึกษากิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของครัวเรือน : กรณีชุมชน บ้านหลวย เทศบาลเมืองลำพูน
การศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวคิดนครนิเวศกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน
กระบวนการนำนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีจังหวัดยะลา
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการมูลฝอยในบ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษา ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร : กรณีศึกษา ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ความรู้ เจตคติ และความร่วมมือในการแก่ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
การเคลื่อนไหวขององค์กรอิสระในการอนรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ: กรณีศึกษาชมรมนักนิยมธรรมชาติ
การมีส่วนร่วมของอาสาพัฒนาชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศักยภาพการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยประชาชนมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ทัศนคติของประชาชนต่อการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ : กรณีศึกษา บ้านโนนทรายทอง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวเขาเผ่าลีซอ บ้านขุนแจ๋ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
บทบาทสตรีในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำแม่เทย อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านดอกแก้ว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
สตรีกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในองค์การบริหารส่วนตำบล
บทบาทสตรีในการจัดการขยะในครัวเรือน : กรณีศึกษา ในพื้นที่เขตสุขาภิบาล อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอย ภายใต้แนวคิดประชาสังคม: กรณีศึกษา ชุมชนกำแพงเมือง เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครยะลา ต่อการจัดตั้งเครือข่ายโครงการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท ในเขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ได้รับการปฏิรูปที่ดินในจังหวัดปัตตานี : ศึกษาเฉพาะกรณี เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง อำเภอมายอ และอำเภอทุ่งยางแดง
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการประตูระบายน้ำ แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง (Site 1 - A) ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา
ทัศนคติของนักเรียนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ : ศึกษาในโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตเทศบาลนครยะลา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมชุมชนกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน : กรณีศึกษาชุมชนไตบ้านเมืองปอน จ. แม่ฮ่องสอน
บทบาทของสมาชิกในการดำเนินงานของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดขอนแก่น
วิถีชีวิตและอัตมโนทัศน์ของผู้ติดเชื้อ HIV ในจังหวัดปัตตานี
การศึกษาความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดส์ของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร
ระบบบริการสุขภาพอนามัยสำหรับสตรีวัยกลางคนในสถานบริการภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา
การประเมินผลการนำนโยบายของกรมสุขภาพจิตช่วงปี พ.ศ. 2540-2541 ไปปฏิบัติ
ความฉลาดทางอารมณ์และผลการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลภาครัฐ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของข้าราชการจังหวัดนครปฐม ต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด
การเสพยาบ้าของนักเรียนในโรงเรียน:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี
ผลของโครงการอบรมนิสิตอาสาสมัครป้องกันปัญหายาเสพติด
ความตระหนักของประชาชนต่อการป้องกันน้ำเสีย : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน
ความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มีต่อบริการทางการแพทย์ในหอผู้ป่วยประกันสังคม โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเสพยาบ้าของนักเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
การศึกษาการปรับตัวของแรงงานคืนถิ่นในระบบเกษตรอีสาน
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กับชุมชนในการส่งเสริมป้องกันโรคของประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านหาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์
สาเหตุการเสพยาบ้าของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชลบุรี
วิกฤติปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนกับความมั่นคงของชาติ
สถานการณ์และการป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาดยาบ้าในสถานศึกษา
โครงการแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารกินด่วนและอาหารขยะของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
คุณภาพของบริการที่ให้แก่ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานการณ์การมีบุตรยากในประเทศไทย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ : ศึกษากรณีโรงพยาบาลปทุมธานี
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาเสพติดซ้ำ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลธัญญารักษ์
กระบวนการบริหารงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า :กรณีศึกษา สถานีอนามัยในเขต อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในงานพยาบาลผู้ป่วยใน
ปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด : กรณีศึกษาเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร
วิถีการดำเนินชีวิตที่มีต่อสุขภาพของคนไทย: ศึกษาเฉพาะผู้มารับบริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผลการติดตามเยี่ยมและการให้คำแนะนำต่อการปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันสารเสพติดในจังหวัดอำนาจเจริญ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปบริษัท ไหมทอง จำกัด กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีทำงานนอกบ้าน: ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเอดส์
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและการใช้สติปัญญาของชาวไทยมุสลิมในชุมชนเมือง : ศึกษากรณีชุมชนบ้านหัวสะพานสะเตงและชุมชมกำปงบาโงย อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
การประเมินโครงการบัตรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข :ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
การยอมรับวิธีการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิม : ศึกษากรณีผู้ใช้บริการจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 จังหวัดยะลา
ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักแสดงหญิงในกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
บริบททางวัฒนธรรมและการยอมรับการวางแผนครอบครัวของชาวเขาในเขตโครงการหลวง
การปรับตัวและการสนับสนุนทางสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์มาฝากครรภ์ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
บทบาทครูอนามัยโรงเรียนต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน : ศึกษากรณีครูอนามัยโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
การใช้ชุดการแนะแนวเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อนลดความเครียดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาสภาพและผลการเรียนการสอนทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ปัญหาและความต้องการในการจัดดำเนินการงานโครงการสุขภาพในโรงเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9
การศึกษานโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตคนไทย
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่
พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน
ผลของการใช้กลุ่มเพื่อนในการให้ความรู้เพื่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ของผู้รับบริการตรวจหาเชื้อเอดส์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่
ต้นทุนต่อหน่วยบริการและการคืนทุนของโรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่ พ.ศ. 2537
การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง ภาวะเสี่ยง ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และการใช้บริการสุขภาพ:ฉบับที่ 1 การปฏิบัติตนด้านสุขภาพ อนามัยของประชาชน
การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงภาวะเสี่ยง ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและการใช้บริการสุขภาพ : ฉบับที่ 3 การบริหารโรงพยาบาลรัฐ
แบบแผนการคลอดบุตรในโรงพยาบาล ปี 2533-2539
วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการพัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพ
การกำหนดชุดบริการสุขภาพจำเป็นขั้นพื้นฐาน : ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยเกี่ยวข้องกับสุขภาพสตรีไทยระหว่างปี พ.ศ. 2526 - 2537
รูปแบบการให้บริการทางคลินิกสำหรับสตรีไทยวัยหมดระดู : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรคเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย
ความรู้และการปฏิบัติตนของหญิงระยะตั้งครรภ์และระยะหลังคลอด จังหวัดตรัง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแอลกอฮอล์ :รายงานการทบทวนองค์ความรู้
ศักยภาพประชาสังคมภาคสตรีในการแก้ไขปัญหาเอดส์
ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพในสตรีวัยกลางคน
การศึกษาระบบสุขภาพแบบพื้นบ้านและระบบสุขภาพแบบประชาชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคนในชุมชนล้านนา
การพัฒนาระบบสุขภาพทางเลือกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคน : สถานการณ์ในมิติภาคพื้นบ้านและแบบประชาชนภาคอีสาน
ระบบสุขภาพแบบพื้นบ้านและระบบสุขภาพแบบประชาชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคนในสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้
ค่าใช้จ่ายและคุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปจากการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ
ระบบยากับสุขภาพหญิงไทย:กรณีศึกษาคุมกำเนิด
การแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ในเขตร้อนรับผิดชอบโรงพยาบาลศรีรัตนะโดยชุมชนมีส่วนร่วม
โครงการวิจัยสังเคราะห์ระบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภค
การเรียนรู้สู่สุขภาพในกระบวนทัศน์ใหม่
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรเศรษฐกิจและสังคมและการสุขภาพอนามัยของประชาชน ในเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์.
ระดับแนวโน้มและปัจจัยที่มีต่อผลการใช้บริการอนามัยแม่และเด็กในประเทศไทย
แบบแผนการริเริ่มใช้การคุมกำเนิดในประเทศไทย
รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย
ผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในชนบท : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวนา ชาวไร่และชาวประมง
รายงานผลการวิจัยการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัว : กรณีของประเทศไทย (ปี 2527)
เยาวชนกับการมีงานทำ
ความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติในด้านการทำแท้งในเขตเมืองและเขตชนบทประเทศไทย
สำรวจประชากรและการอนามัย
ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตายและการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย 2522
ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติด้านการวางแผนครอบครัวและบุตรในอุดมคติของประชากร (ในโครงการวิจัยประชากรกับการพัฒนา)
ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีในแหล่งเสื่อมโทรมกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะแหล่งเสื่อมโทรมหมู่บ้านเสนานิคม 2 บางเขน และคลองเตย (ในโครงการวิจัยประชากรกับการพัฒนา)
การศึกษาและการจัดการภาวะโรคโลหิตจางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยในภาคอีสาน โครงการต่อเนื่อง : บ้านหนองนาง ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
การศึกษาและการจัดการภาวะโรคโลหิตจางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยในภาคอีสานโครงการต่อเนื่อง : หมู่บ้านประทัดยุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พลวัตด้านตลาดแรงงานและผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชากร:ศึกษาเฉพาะกรณีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เอชไอวีและเอดส์
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของสตรีขายบริการทางเพศ :กรณีศึกษาที่ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 5 นครราชสีมา
PERCEPTIONS AND PREVENTION OF THE AIDS EPIDMIC: PERSPECTIVES FROM NORTHERN THAI RURAL COMMUNITIES
การศึกษาแบบแผนการดำเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมแบบการบริโภคของประชาชนในเขตชุมชนเมืองเชียงใหม่
ทบทวนทิศทางการศึกษาและแก้ไขการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข
พฤติกรรมสุขภาพเมื่อยามเจ็บป่วย ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร
การตรวจคัดกรองโรคความผิดปกติทางกรรมพันธ์ของฮีโมโกลบินในสตรีตั้งครรภ์ ผลการศึกษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การศึกษาเปรียบเทียบสุขภาพจิตของประชากรในบริเวณพื้นที่ชลประทานโครงการป่าสักใต้และบริเวณกรุงเทพมหานคร
การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง "การวางแผนครอบครัว" สำหรับชุมชน
ปัญหาอุปสรรคการสอนโรคเอดส์ของครูสุขศึกษาระดับมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร
การทบทวนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษาในประเทศไทย
รายงานการสำรวจ อัตราการคงใช้และประสิทธิผลของวิธีคุมกำเนิดชนิดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพอนามัย
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ


การศึกษาพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติดของนักเรียน


กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 1
การบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ : กลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์
การประมวลและสังเคราะห์ความรู้สุขภาพทางเลือกด้านสมุนไพรของผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประเมินการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
การพัฒนาสื่อพื้นบ้านเผยแพร่สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ แนวอีสานสำหรับเด็กวัยเรียน
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันโรคเอดส์ในบ้านเสมาตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
การรับรู้เจตคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของชายไทยในระดับหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่น
ความรู้ ความเชื่อในการใช้สมุนไพรรักษาสุขภาพของชาวผู้ไทย จังหวัดยโสธร
การรับรู้และการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับบทบาทในงานสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาการใช้สื่อวิดีทัศน์เพื่อเตรียมสามีให้มีส่วนร่วมในระยะคลอดของภรรยาครรภ์แรก
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการอนามัยของประชาชนจังหวัดขอนแก่น
การศึกษาลักษณะการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชื่อและการปฏิบัติในระหว่างอยู่ไฟของมารดาหลังคลอด
ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสตรีที่ทำแท้ง
แนวทางป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด
การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยยอด จังหวัดน่าน
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนางานโภชนาการชุมชน
ประสิทธิภาพของการอบรมบุคคลในครอบครัวและชุมชนต่อการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่บ้าน
ประสิทธิภาพของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ปัจจัยจัดสรรและความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอดส์
ปัจจัยที่มีผลต่อการให้กำเนิดทารกน้ำหนักน้อยในมารดาวัยรุ่น
ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลในการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านและในชุมชน
ปัญหาสุขภาพจาการทำงานและพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพในผู้ประกอบการอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนของชุมชนชนบทอีสาน

ผลของโครงการปฏิบัติการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยโดยเน้นทางด้านการเสริมสร้างภูมิกันโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลของยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกต่อระยะที่สามของการคลอด
พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษ
เพศสัมพันธ์ของหญิงหลังคลอด
ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนวัยแรงงานในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาบ้านโป่งแห้ง ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สังคมสืบทอดของหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและการเลี้ยงดูเด็กในเขตอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
โภชนาอนามัย และการติดโรคหนอนพยาธิของสตรีวัยเจริญพันธ์ในชนบทไทย
มิติการดูแลการพยาบาลไทย
มิติสุขภาพในมุมมองปราชญ์ชาวบ้าน
รูปแบบการปรับปรุงพฤติกรรมการกินของชาวชนบทอีสานตอนบน
รูปแบบการปรับปรุงพฤติกรรมการกินปลาดิบของชาวชนบทอีสาน
โรคทางจิตของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มาขอรับบริการการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
การรับรู้และพฤติกรรมการเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของเยาวชนไทยนอกระบบโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทบาทของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการทารกคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักน้อย
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมของมารดาในจังหวัดมหาสารคาม
เพศสัมพันธ์กับคู่ครองของผู้มีความผิดปกติทางจิต
ผลของรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้เรื่องโรคเอดส์ และการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมการบริโภคในชุมชน
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติดของนักเรียน
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนสาขาอาชีพต่างๆ ในการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในจังหวัดเชียงราย
ความรู้เข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของเยาวชนชายอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การยอมรับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเอดส์ของครอบครัวชาวประมงในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างDrug use and HIV infection in northern Thailand
ศึกษาผลของบริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ซึ่งเข้าร่วมโครงการที่ใช้ เอ แซด ที ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

การสร้างพลังอำนาจในตนเองของสตรีที่ติดเชื้อเอดส์: ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีที่ได้รับความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ"


การใช้กิจกรรมทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองในการป้องกันการติดยาบ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


บทบาทของสื่อมวลชนต่อการเสนอข่าวการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอดส์
การป้องกันและการลดผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีของบิดามารดาที่มีต่อเด็ก : การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
รายงานการวิจัยเชิงสังเคราะห์การสื่อสารโรคเอดส์ ใครคือประชากรที่เข้าไม่ถึงสื่อเอดส์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้การทำหมันของคู่สมรสในเขตชนบทของภาคกลาง พ.ศ. 2535
รายงานการวิจัยโครงการศึกษาสถานภาพสตรีและภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้การทำหมันของคู่สมรสในเขตชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2530
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำหมันของคู่สมรสในเขตชนบทของประเทศไทย
ภูมิปัญญาพื้นบ้านและการรักษาความเจ็บป่วยของชาวอีก้อ
ความรุนแรงในชีวิตของเด็กหญิงวัยรุ่นอีสานที่เข้ารับการรักษาทางจิต
การรับรู้เรื่องโรคเอดส์และบทบาทสามี / ภรรยาในการดูแลคู่สมรสที่ติดเชื้อ
การใช้โปรแกรมการอบรมเรื่อง โรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนชนบท
การพัฒนาประชาคมด้านเอดส์ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทชุมชนใน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์/ยาเสพติด
การวิจัยเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสตรีไทยในช่วง 2 ทศวรรษ (พ.ศ. 2518 - 2538)
การนำนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพอนามัยไปปฏิบัติ : กรณีจังหวัดหนองบัวลำภู
การปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
การประเมินผลนโยบายวางแผนครอบครัว : กรณีศึกษาชนกลุ่มน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คุณลักษณะผู้บริหารพึงปรารถนาในทัศนะของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส
ความพึงพอใจในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
การสำรวจความพึงพอใจต่อสาธารณสุขขั้นพื้นฐานระหว่างประชาชนที่อยู่ในและนอกเขตเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนา จังหวัดสระแก้ว
บทบาทของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน กรณีตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการงานสาธารณสุขมูลฐานภายใต้ระบบงบประมาณแนวใหม่ :กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
บทบาทของศูนย์บริการสาธารณสุขในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดในนักเรียนมัธยม :กรณีศึกษาในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง จ.อุบลราชธานี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ของลูกเรือประมงในจังหวัดสงขลา
ความคิดเห็นของชุดปฏิบัติการประจำตำบลต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขการแพร่ระบาดของยาบ้าในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
อัตราการใช้ถุงยางอนามัย จังหวัดสระบุรี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้ติดยาเสพติดกับการก่ออาชญากรรมในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
การศึกษา สถานการณ์ภาวะการมีบุตรยากของหญิงวัยเจริญพันธุ์ จังหวัดเพชรบุรี
อำนาจการต่อรองของภรรยาในการใช้ถุงยางอนามัยกับสามีที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนแออัดเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
การสำรวจภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคนไทยในระดับจังหวัดในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 2 ปีงบประมาณ 2543
ศักยภาพของชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างชุมชนเทพรักษา โมราวรรณ 1 และซาอาดะห์ ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลประเวศ
การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนิสิตศึกษาศาสตร์ปีสุดท้ายที่มีต่อชีวิตครอบครัว การวางแผนครอบครัวและการสอนเพศศึกษา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็กของชาวเขา
ปัจจัยส่วนบุคคลและสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับความสุขและการคิดฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยมศึกษา
การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ชุมชนศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วยต่อโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี
ความคิดเห็นของวัยรุ่นในกรุงเพทมหานครที่มีต่อภาพยนตร์ไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย
รายงานผลการวิจัยเรื่องนิตยสารไทย
ภาพพจน์ของนักการเมืองสตรี:ศึกษาเปรียบเทียบภาพพจน์จากการรับรู้ของตนเองของประชาชนและการนำเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์
เรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาของไทย
การสำรวจสถานภาพแห่งองค์ความรู้เรื่อง"สตรีกับสื่อมวลชนไทยในประเทศไทย" พ.ศ. 2520-2535
สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์
ความคิดเห็นของวัยรุ่นในกรุงเพทมหานครที่มีต่อภาพยนตร์ไทย
แนวทางการวิจัยเรื่อง "บทบาทของโทรทัศน์ในกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม"
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์กับวัฒนธรรมไทย : การวิเคราะห์ทางปรัชญา
สื่อสิ่งพิมพ์ในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
อิทธิพลของการชมโทรทัศน์ที่มีต่อพฤติกรรมเลียนแบบของวัยรุ่น
ลักษณะการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายของหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม
สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์
ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับเยาวชนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ความคาดหวัง ความเชื่อถือ และการยอมรับของผู้บริโภค ต่อหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย
บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของหนังสือพิมพ์มติชนต่สังคม
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการรณรงค์ให้ใช้สินค้าไทยโดยสื่อภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ : ศึกษากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมละครโทรทัศน์กับพฤติกรรมการแสดงออกในพัฒนาตนเองของนักเรียนมัธยม โรงเรียนบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร
บทบาทของนิตยสารผู้หญิงสำหรับวัยรุ่นกับความต้องการของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
สื่อเพื่อชุมชน : การประมวลองค์ความรู้
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
จรรยาบรรณของนักข่าวในทัศนะของนักสื่อสารมวลชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลื่นวิทยุให้เป็นกำลังอำนาจแห่งชาติที่สำคัญ
ศึกษาความเป็นไปได้และการกำหนดรูปแบบหลักในการจัดตั้ง ศูนย์สื่อการศึกษาแบบประยุกต์ในโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาในเขตชนบทยากจนทั่วประเทศ
การศึกษาเจตคติต่อเพลงพื้นบ้านอีสานของนักศึกษาสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอีสานใต้


การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาสถาบัน ราชภัฏสวนดุสิต
การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมประเภทโคลงคำสอนของล้านนา
การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่
"ตัวบ่งชี้และพัฒนาการการรับรู้ของเยาวชนไทย เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในโทรทัศน์"
อิทธิพลของการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทางสื่อโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อสังคมไทย
ระบบการสื่อสารเพื่อชุมชน
ความตระหนักของผู้สื่อข่าวหนังสื่อพิมพ์ต่อจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าว : ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือพิมพ์ รายวันฉบับภาษาไทย
การศึกษาทัศนคติของนักเรียนและนิสิตนักศึกษาต่อโฆษณาทางโทรทัศน์
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในชีวิตประจำวัน : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บทบาทการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในความคิดเห็นของนักสื่อสารมวลชน
ผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมของเยาวชนสตรีในเขตภาคเหนือตอนบน
โครงการจัดทำสารสนเทศเครือข่ายข้อมูลสตรี
การศึกษาทัศนะต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของนักแสดงและผู้กำกับการแสดงละครโทรทัศน์
พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ไทยและการใช้ประโยชน์ ในการนำไปพัฒนาตนเองของนักศึกษาสถาบันราชภัฎนครราชสีมา
บทบาทและสำนึกของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวทางโทรทัศน์ต่อสังคม
ผลของสื่อมวลชนที่มีต่อความรู้ ทัศนติและพฤติกรรมด้านจริยธรรมของ เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
บทบาทของสื่อมวลชนไทยต่อการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมในยุค เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์ภาษาในนิตยสารสำหรับวัยรุ่น
โครงสร้างระบบมวลชนในประเทศไทย
ครงการประชากรของอาเซียนเรื่องอิทธิพลของวิทยุและโทรทัศน์ต่อวัฒนธรรมในมหานครของประเทศในเอเชียอาคเนย์
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
รายงานผลการวิจัยเรื่องภาษากับมวลชนวิวัฒนาการของภาษาเพื่อการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ไทย
ผู้หญิงในเพลงไทยปัจจุบัน
เรื่องเพศ ปกปิดและเปิดเผย : บทวิเคราะห์วรรณกรรมกามารมย์ไทย
ผู้หญิงกับการสร้างสรรค์ละครร่วมสมัยในเอเซีย
รัก (ทะ) ลวงตา ความจริง (ลวง) ในชีวิตและความลวง (จริง) ในละคร
วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย พ.ศ.2387-2527
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาต่อการมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี
แนวทางการจัดการที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร
รายงานโครงการวิจัย เรื่อง สถานการณ์คนจนและการจัดการแก้ปัญหาคนจนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจของราษฎรที่มีต่อการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี 2536 : ศึกษากรณี จังหวัดบุรีรัมย์
การมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น พื้นฐาน (จปฐ) ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ประสิทธิผลของมาตรการการส่งเสริมแรงงานไปทำงานต่างประเทศตามนโยบายบรรเทาปัญหาการว่างงาน : ศึกษากรณี ประเทศไต้หวัน
ความคิดเห็นต่อการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาคนจนของสมาชิกสมัชชาคนจน :ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้หลบหนีภัยจากการสู่รบชาวพม่า : สภาพปัญหา ผลกระทบ แนวนโยบายของรัฐ และทิศทางในอนาคต
การอพยพของแรงงานเด็กโดยอาศัยเครือข่ายทางสังคม ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านโคกกลาง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
การมีส่วนรวมของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน :ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
การวิเคราะห์นโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
ทางเลือกของชนบทอีสานในภาวะวิกฤตแรงงานอพยพกลับถิ่น
สภาพปัญหาในการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
การส่งกลับผู้อพยพชาวเวียดนามและลาว
การวิเคราะห์เส้นทางถึงสาเหตุ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการอพยพของสตรีชนบทมาเป็นพนักงานอาบอบนวด และหญิงบริการในเทศบาลนครหาดใหญ่
การศึกษาการจัดการทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
การศึกษาการจัดการกองทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
การศึกษาความต้องการ แรงจูงใจ และการเห็นคุณค่าในตนเองของประชาชนยากจนในชุมชนมหาวงษ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย จังหวัดลำปาง ก่อนและหลังไปทำงานต่างประเทศ
การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการปรับตัวของแรงงานคืนถิ่น ในหมู่บ้านชนบทภาคอีสาน
วิธีคิดของบิดามารดาที่มีลูกสาวเป็นโสเภณี
วิกฤติเศรษฐกิจของผู้ตกงานที่กลับสู่ภูมิลำเนาในภาคเหนือ เชียงใหม่ - พะเยา - อุตรดิตถ์ - กำแพงเพชร
ประเมินสัมฤทธิผลของนโยบายผลักดันแรงงานที่ว่างงานและถูกเลิกจ้างให้กลับสู่ภาคเกษตรกรรม : ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของไทย
การเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสในทางเลือกอาชีพของผู้หญิงดอกคำใต้
คนยากจนดักดานในภาคใต้
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาชุมชนแออัดและคนจนในเขตกรุงเทพมหานคร
การวัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์/ยาเสพติด
ความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร
ทัศนะของคนไทยในกรุงเทพมหานครต่อชาวอาหรับที่เข้ามาในไทย
บทบาทของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
วิถีชีวิตเด็กเร่ร่อนในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาที่ชุมชนสถานีรถไฟหัวลำโพง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยของหัวหน้ากลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
กระบวนการต่อสู้กับการลดทอนความเป็นมนุษย์ของสาวคาราโอเกะ
การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดในนักเรียนมัธยม :กรณีศึกษาในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง จ.อุบลราชธานี
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงไทย
การประเมินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ศึกษากรณีสถานศึกษาในจังหวัดยะลา
ความคิดเห็นของชุดปฏิบัติการประจำตำบลต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ชีวิตความเจ็บปวดของลูกสาวชาวเขาผู้ถูกขาย กรณีศึกษา : ลูกสาวลาหู่ที่ถูกครอบครัวขายเป็นสินค้า
ภาวะการขาดแคลนกรรมกรและความต้องการกรรมกรต่างด้าวของจังหวัดจันทบุรี ในปี 2543
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี ชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร
การจัดการกองทุนชุมชนในตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขการแพร่ระบาดของยาบ้าในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
รูปแบบการตลาดเอื้ออาทรจากกองทุนชุมชนของกลุ่มผู้ยากลำบาก อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
การนำนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่อองสอน
สภาพหนี้สินนอกระบบของครัวเรือนเกษตรในจังหวัดนครนายก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้ติดยาเสพติดกับการก่ออาชญากรรมในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง :ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ยากจนภายใต้เงินกองทุนหมุนเวียนของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี : ศึกษากรณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
กระบวนการสร้างสำนึกการปลดปล่อยตนเองจากการเป็นหนี้สินแบบยั่งยืนกรณีศึกษาบ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทากิ่ง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฝึกอาชีพแรงงานในภูมิภาคเพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงาน : กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชลบุรี
กระบวนการขายบริการในรูปแบบนางทางโทรศัพท์
ทัศนคติของแรงงานไทยต่อการทำงานในยุคโลกาภิวัฒน์
ศักยภาพของชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างชุมชนเทพรักษา โมราวรรณ 1 และซาอาดะห์ ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลประเวศ
การใช้กิจกรรมทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองในการป้องกันการติดยาบ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สถานภาพสตรีที่ทำงานได้รับค่าจ้างกับทำงานไม่ได้รับค่าจ้าง ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนแออัดในเขตเทศบาลสงขลา
คุณภาพชีวิตของราษฎรอพยพหลังการสร้างเขื่อนสิริกิติ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของข้าราชการจังหวัดนครปฐม ต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว การหารายได้พิเศษ และผลกระทบจากการหารายได้พิเศษนอกเวลาราชการของทหารชั้นประทวนกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
การมีส่วนร่วมของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ความคิดเห็นของนายจ้างในจังหวัดนครนายกต่อนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ผลของโครงการอบรมนิสิตอาสาสมัครป้องกันปัญหายาเสพติด
ภาวะการจ้างงาน รูปแบบการได้มา และผลกระทบจากการใช้แรงงานต่างชาติ ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดชลบุรี
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กต่างชาติและแนวทางแก้ไข : กรณีศึกษาของมูลนิธิ เพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมศึกษากรณี สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ปัจจัยพื้นฐาน มูลเหตุและผลจากการเข้าสู่อาชีพบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีอาชีพหัตถเวช (นวดแผนไทย)
ผลกระทบจากการผ่อนผันการใช้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในเขตจังหวัดตราด
สาเหตุการเสพยาบ้าของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชลบุรี
ความสามารถในการคืนเงินยืมของครัวเรือนยากจนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน:กรณีศึกษาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ผลกระทบแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคงแห่งชาติ ด้านสังคมจิตวิทยา กรณีปัญหาแรงงานจากชายแดนทิศตะวันตกของไทย
วิกฤติปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนกับความมั่นคงของชาติ
การขายบริการในรูปแบบบาร์ญี่ปุ่น ศึกษาเฉพาะกรณีภาคตะวันออก
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธร ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
การปฏิบัติงานของกรรมการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ประจำหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
การดิ้นรนต่อสู้ของครอบครัวคนจน
ระบบความเชื่อและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของหญิงที่อยู่ในการค้าประเวณี
การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดัชนีคุณภาพชีวิตและค่าวัดความยากจนประเทศไทย
ปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด : กรณีศึกษาเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการประหยัดของนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโรงเรียนรัตนพณิชยการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ) ของกระทรวงมหาดไทย ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี
บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ทัศนะของประชาชนต่อปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดปัตตานี : ศึกษากรณีประชาชนในตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สภาพการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านใน จังหวัดลำพูนในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลฉบัง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2537-2538
การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในภาคเหนือ พ.ศ. 2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณ
ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
รายงานผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขคนงานก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ. 2538
การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนา ชนบทยากจน: ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การศึกษาและทดลองรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวชนบทยากจน
โครงการวิจัยเรื่องการย้ายถิ่นที่สัมพันธุ์กับโครงการพัฒนาชนบทของประเทศไทย(เฉพาะกรณีโครงการนิคมสร้างตนเอง)
ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
รายงานผลการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบชุมชนแออัดที่พัฒนาแล้วและยังไม่ได้พัฒนาในเขตกรุงเทพมหานคร
ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและประชากรของผู้ที่ไร้ทำกินในประเทศไทย (โครงการประชากรกับการพัฒนา)
ผลกระทบโครงการพัฒนาต่อสตรีในภาคเกษตร
การศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์เด็กเล็กเคลื่อนที่ในสถานที่ก่อสร้างในเขตกรุงเทพ
สตรีในชุมชนแออัดและบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน
การย้ายถิ่นเข้าสู่กรุงเทพมหานคร (ในโครงการวิจัยประชากรกับการพัฒนา)
วิวัฒนาการด้านการขยายตัวและการย้ายถิ่นของประชากรในการกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองเหล็ก
รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นเรื่องโครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย.
การศึกษาและทดลองรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวชนบทยากจน
รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นเรื่องโครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย
โสเภณีเด็ก-ประสบการณ์ถูกล่วงเกินทางเพศซ้ำๆ : การศึกษาทางจิตเวช ในผู้ป่วย 15 ราย
รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย ระยะที่ 2
การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชนบทยากจน กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
การประเมินสถานการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก :ศึกษากรณีองค์กรรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
การศึกษาทดลองมาตรการเสริมทักษะในการเจรจาต่อรองของสตรีขายบริการทางเพศ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
พฤติกรรมทางเพศและความคิดเห็นต่อชายที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
ครัวเรือนแรงงานเด็กในชนบท : การตัดสินในการรับรู้ปัญหาและทัศนะต่อการไปทำงานของเด็ก
ความเข้าใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการปฏิบัติรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร : กรณีลูกหนี้ค้างชำระของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
การศึกษาผลการใช้กระบวนการพัฒนาเด็กเร่รอนในระบบโรงเรียน:กรณีศึกษาเด็กเร่ร่อนจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
การย้ายถิ่นภายในกลุ่มอาเซียน
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงไทย
การแสวงหามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นที่เหมาะสมสำหรับปัญหาโสเภณีในประเทศไทย
ผลกระทบของการค้าชายแดนไทย-พม่าต่อความมั่นคงแห่งชาติ
ความยากจนในกรุงเทพและปริมณฑล
ผลกระทบของการเดินทางไปทำงานต่างประเทศตามสัญญาจ้างระยะสั้นของแรงงานไทยที่มีต่อเศรษฐกิจครัวเรือน และชุมชนชนบท: กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เยาวชนกับการมีงานทำ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการจัดที่ดินเพื่อประชาชนในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สถานการณ์คนจนและการจัดการแก้ปัญหาคนจนในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
โครงการวิจัยและปฏิบัติการวิวัฒนาการชุมชนแออัดและองค์กรชุมชนแออัดในเมือง
การนำนโยบายไปปฏิบัติ : กรณีศึกษานโยบายจัดระบบเพื่อควบคุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความยากจน และการกระจายรายได้ในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก
แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เยาวสตรีที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
คนยากจนดักดานในภาคใต้
ตามรอยหญิงบำเรอกามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสของจังหวัดเชียงใหม่
ทัศนะของประชาชนต่อการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของสตรีในจังหวัดลำปาง
ศึกษาความเป็นไปได้และการกำหนดรูปแบบหลักในการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาแบบประยุกต์ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาใน เขตชนบทยากจนทั่วประเทศ
คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานหญิงลากถุงกอล์ฟ (แคดดี้)ในเขตกรุงเทพมหานคร
ฐานะและบทบาทของหญิงที่หาเลี้ยงครอบครัวและภูมิหลังในชนบท
การป้องกันและการลดผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีของบิดามารดาที่มีต่อเด็ก : การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ปัญหาของตำรวจภูธร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายในการปราบปรามยาบ้า
แนวทางการใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นเครื่องมือในการป้องกันปราบปรามการใช้ยาบ้าของนักเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงใหม่
การบริหารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยของคณะกรรมการหมู่บ้านใน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กรณีศึกษา : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ปัจจัยที่มีผลต่อการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชนกรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนำนโยบายการจัดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองปี 2544 ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีจังหวัดนราธิวาส
การบริหารจัดการแรงงานสตรีนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่
ผลกระทบของการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศต่อภาวะเศรษฐกิจ
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับเกษตรกรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
การประเมินผลการให้เกษตรกรกู้เงินระยะยาวเพื่อชำระหนี้สินเดิม(ข้อบังคับฉบับที่ 16) ของ ธ.ก.ส. ในจังหวัดเชียงราย
บทบาทของกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำสถาบันการศึกษา กับการบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนยากจนดักดานในภาคเหนือ เชียงใหม่-พะเยา-อุตรดิตถ์-กำแพงเพชร
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการวิจัยการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจที่จะไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม
การประเมินผลโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาเฉพาะกรณี เกษตรกรใน อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจพักชำระหนี้สินเงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการปรับตัวของสตรีที่กลับจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ
ปัญหาอุปสรรคการสอนโรคเอดส์ของครูสุขศึกษาระดับมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร
รายงานผลการวิจัยเรื่อง แนวโน้มของประชากรและจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประสานสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา กับอุดมศึกษา
โครงการวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
การประเมินโครงการพัฒนากีฬาชาติ
รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
การศึกษาผลการใช้กระบวนการพัฒนาเด็กเร่รอนในระบบโรงเรียน: กรณีศึกษาเด็กเร่ร่อนจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่
ทัศนคติต่อความรู้เรื่องเพศและเพศศึกษาของนักเรียนและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
การสังเคราะห์งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ทางปัญญาของคนไทย

การศึกษาแนวโน้มความต้องการและการผลิตกำลังคนระดับสูงกว่าปริญญาตรี
วิสัยทัศน์การศึกษาไทยในอนาคต
การลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนวัยรุ่นโดยรูปแบบการปรับพฤติกรรมด้วยปัญญา
การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการเรียนการสอนในประเทศไทย
วิวัฒนาการและทางเลือกของนโยบายการครุศึกษาของรัฐบาลไทย
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย
เอ็นทรานระบบใหม่ของไทยจะดีขึ้นอย่างไร
การพัฒนานโยบายการยกย่องครูผู้มีผลงานดีเด่น
โฉมหน้าใหม่ของระบบอุดมศึกษาของชาติ
ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง
การศึกษานำร่องทางเลือกในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อความพอเพียง: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมบ้านนายาว
การหลอมรวมอุดมการณ์ เฟมินิสต์ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน:ศึกษาผ่านประสบการณ์สุนีไชยรส
วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย พ.ศ.2387-2527
เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย
รายงานการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาของไทย
การสำรวจสถานภาพแห่งองค์ความรู้เรื่อง"สตรีกับสื่อมวลชนไทยในประเทศไทย" พ.ศ. 2520-2535
สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษาครอบครัวญวน
สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร : ระบบ ครอบครัวญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงปีสองปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ผลผลิต ผลลัพธ์และสภาพปัญหา
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงไทย
ตุลาการหมู่บ้าน
สิทธิของผู้ต้องหาคดีอาญาในระหว่างการสืบสวนและการสอบสวน
การแสวงหามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นที่เหมาะสมสำหรับปัญหาโสเภณีในประเทศไทย
โครงการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย : สิทธิของผู้ต้องหา
เงินทดแทนในกฎหมายแรงงาน.
ปัญหายาเสพติด : การศึกษาและวิเคราะห์ในแง่กฎหมาย
กฎหมายควบคุมสภาวะแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม.
การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
การปรับ โครงสร้าง อุตสาหกรรมกับการปรับตัวของแรงงานหญิงต่อสภาพการทำงาน : ศึกษาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่นกับอุตสาหกรรม ผลิต แผงวงจรไฟฟ้าของอเมริกา
โครงการการทำงานต่ำระดับของแรงงานไทย
ปัจจัยกระตุ้นการเข้าร่วมแรงงานของสตรีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพอนามัย
ทรัพยากรมนุษย์กับสวัสดิการสังคม
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมกับการดูดซับแรงงาน
บทความสำรวจผลงานวิจัยด้านการประกอบธุรกิจขนาดเล็กผู้กำหนดอนาคตของบัณฑิต
แนวโน้มการเงินสาธารณสุขไทย
ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์สายพันธุ์เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและในหญิงบริการอาชีพพิเศษ
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดขอนแก่น
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตการศึกษา 9
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันโรคเอดส์ในบ้านเสมาตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
การศึกษาความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการรับบริการอนามัยของประชาชนจังหวัดขอนแก่น
การศึกษาเปรียบเทียบสื่อการสอนการเตรียมมารดาในการคลอดระหว่าง สื่อสไลด์และคู่มือการคลอด
การสำรวจประมวลสถานการณ์เบื้องต้นเรื่องการใช้บริการทางด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเชื่อและการปฏิบัติในระหว่างอยู่ไฟของมารดาหลังคลอด
ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสตรีที่ทำแท้ง
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการรองรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ความรุนแรงในชีวิตของเด็กหญิงวัยรุ่นอีสานที่เข้ารับการรักษาทางจิต
ความรุนแรงระหว่างคู่ครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความรุนแรงระหว่างพี่น้องในครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความสามารถของผู้ดูแลและสภาพเด็กสมองพิการที่บ้าน
บทบาทบิดาในการเสริมสร้างสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่นในชุมชนแออัดเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น
บทบาทสตรีอีสานกับการจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ปัจจัยจัดสรรและความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอดส์
ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างขอนแก่นและหนองคาย
ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปัญหาสุขภาพจากการทำงานและพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพในผู้ประกอบการอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนของชุมชนชนบทอีสาน
ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีต่อการศึกษาเจตคติและพฤติกรรมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อสุขภาพอนามัยชาวอีสาน:กรณีศึกษาชุมชนแถบลุ่มน้ำพอง

ผลการบำบัดรักษาด้วยหนังสือในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
ผลของการให้สุขศึกษาเกี่ยวกับเอดส์ต่อระดับความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตนและอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของกลุ่มกรรมกรโรงงานในเขตจังหวัดขอนแก่น
ผลของโครงการปฏิบัติการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยโดยเน้นทางด้านการเสริมสร้างภูมิกันโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การใช้สถิติชี้ประเด็นหญิงชายในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
พฤติกรรมการใช้บริการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนที่โรงพยาบาลในระบบ ประกันสังคม จังหวัดขอนแก่น
พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษ
พฤติกรรมและประสิทธิภาพของแรงงานในภาคอีสาน
โภชนาอนามัย และการติดโรคหนอนพยาธิของสตรีวัยเจริญพันธ์ในชนบทไทย
มิติทางสังคมและวัฒนธรรมและความหมายของพื้นที่ในเรือนและชุมชนหมู่บ้านผู้ไท(2546)
มิติการดูแลการพยาบาลไทย
มิติสุขภาพในมุมมองปราชญ์ชาวบ้าน
รูปแบบแผนผังชุมชนอีสานสายวัฒนธรรมไท
แรงงานอพยพและการเคลื่อนย้ายแรงงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรคทางจิตของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มาขอรับบริการการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ลักษณะความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวและผู้ขายบริการทางเพศในประเทศไทย
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
สตรีอีสานกับการจัดการทรัพยากรน้ำ
แนวทางและการพัฒนาอาชีพเสริมของสตรีในชนบท : ศึกษากรณีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และ กลุ่มสตรีบ้านซำแฮด ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
การรับรู้และพฤติกรรมการเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของเยาวชนไทยนอกระบบโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษามนุษยวิทยาวัฒนธรรมในภาคอีสาน
ประเพณีและพิธีกรรมในการเลี้ยงดูเด็กชาวอีสาน
ผีกับวิถีชีวิตของชาวไทยดำภาคอีสาน: ศึกษากรณีการประกอบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
การสร้างงานและการสร้างรายได้ของหมอลำ
บทบาทของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการทารกคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักน้อย
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมของมารดา ในจังหวัดมหาสารคาม
เพศสัมพันธ์กับคู่ครองของผู้มีความผิดปกติทางจิต
การศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงานระหว่างระดับหัวหน้าเพศชายและหญิง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียขอกรุงเทพมหานคร
คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครในยุคเศรษฐกิจถดถอย
การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมการบริโภคในชุมชน
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานเยาวชนไร้ทักษะในโรงงานอุตสาหกรรม
บทบาทของสตรีไทยในชนบทในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
ลักษณะการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เยาวสตรีที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ศึกษาผลของบริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ซึ่งเข้าร่วมโครงการที่ใช้ เอ แซด ที ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
การใช้ทรัพยากรน้ำในเขตชุมชน : กรณีศึกษาเขตสุขาภิบาลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขาดกลางและขนาดย่อมภูมิภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด แผนการส่งเสริมขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2549).สถาบันวิจัยสังคม
พระธาตุกับผู้หญิง - มุมมองจากแม่ญิงล้านนา
สถานรับเลี้ยงเด็ก : สภาพ ปัญหา และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ
หญิงตาบอด : วิถีชีวิต การสร้างพลังอำนาจและกระบวนการต่อสู่เพื่อพัฒนาโอกาสทางสังคม
สุขภาพของแรงงานหญิงพม่าที่ทำงานในโรงงาน
การสร้างพลังอำนาจในตนเองของสตรีที่ติดเชื้อเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีที่ได้รับความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การสร้างตัวตนของแม่บ้านประจำสำนักงาน
ประวัติศาสตร์สังคมสังเขป เรื่องการสักร่างกายมองในมิติของความสัมพันธ์ทางเพศสภาพ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจหวยใต้ดินให้ถูกกฎหมาย
โครงการศึกษาดูงานและสร้างช่องทางการค้าในยุโรปสำหรับ SMEs ไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติและค่านิยมของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส
ผู้อพยพลี้ภัยชาวอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ.2526 :ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมประชากร และการวางแผนครอบครัว
ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีในแหล่งเสื่อมโทรมกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะแหล่งเสื่อมโทรมหมู่บ้านเสนานิคม 2 บางเขน และคลองเตย (ในโครงการวิจัยประชากรกับการพัฒนา)
ผลกระทบของการทำงานของสตรีต่อด้านภาวะเจริญพันธุ์(ในโครงการวิจัยประชากรกับการพัฒนา)
รายงานการวิจัยโครงการศึกษาสถานภาพสตรีและภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
ความรู้มีเพศด้วยหรือ : ญาณวิทยาศาสตร์นิยม
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือน
โครงการประชากรของอาเซียนเรื่องอิทธิพลของวิทยุและโทรทัศน์ต่อวัฒนธรรมในมหานครของประเทศในเอเชียอาคเนย์
ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและประชากรของผู้ที่ไร้ทำกินในประเทศไทย (โครงการประชากรกับการพัฒนา)
ผลกระทบโครงการพัฒนาต่อสตรีในภาคเกษตร
โครงการวิจัยเรื่องการทำงานของสตรีกับความต้องการผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
พลวัตด้านตลาดแรงงานและผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชากร : ศึกษาเฉพาะกรณีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เอชไอวีและเอดส์
ฐานะแลบทบาทสตรีในการผลิตยางพาราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การย้ายถิ่นเข้าสู่กรุงเทพมหานคร (ในโครงการวิจัยประชากรกับการพัฒนา)
ภาวะการสมรส : ปัญหาและนโยบายในโครงการวิจัยประชากรกับการพัฒนาซึ่งได้งบประมาณ 716,508 บาท
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยมุสลิมกับโลกมุสลิม
โครงการศึกษาวิจัยความต้องการของผู้สูงอายุในด้านการทำงานและสวัสดิการเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการจัดงานให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
นโยบายสุขภาพและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในเอเชีย: บทเรียนสำหรับประเทศไทย
การศึกษามาตราฐานเชิงกระบวนการการพยาบาลอาชีวอนามัย
โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่สุขภาพคนงานและความปลอดภัยในโรงงาน
โครงการประมวลองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ โดยใช้โรงงานแก้วเป็นต้นแบบ
การวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น
ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม
ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์
คุณภาพชีวิตของแรงงาน
ทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย : การศึกษาข้อเท็จจริงจากกลุ่มผลประโยชน์ ข้อสำรวจทางกฎหมายและการวิเคราะห์ระบบการจัดการของรัฐ
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทย
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
สถานการณ์การมีบุตรยากในประเทศไทย
การสำรวจและประเมินสถานภาพที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการจัดการทรัพยากร
บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) กรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
แปลเอกสารเรื่อง "การย้ายถิ่นข้ามชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค : ปัญหา และแนวโน้ม
การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข
การพัฒนาระบบสุขภาพทางเลือกในระบบสุขภาพไทย: การสังเคราะห์องค์ความรู้สู่การปฏิรูประบบสุขภาพ
การประเมินบริการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาเสพติดซ้ำ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลธัญญารักษ์
การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับชุมชนใกล้แม่น้ำพอง
แนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพของแรงงานนอกระบบ : หาบเร่แผงลอยและซาเล้ง
การศึกษาโครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชนโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การประเมินโครงการบริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย
การสอนเพศศึกษาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
การศึกษามิติทางสุขภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
การศึกษารูปแบบการให้บริการสุขภาพจิตผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
การศึกษาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อค้นหาแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สภาพการทำงานค่าจ้างและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างของแรงงานไร้ฝีมือในจังหวัดเชียงใหม่
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของผู้ประกอบการธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรปราการ
ผลการติดตามเยี่ยมและการให้คำแนะนำต่อการปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน
การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ชุมชนศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การปรับตัวและการสนับสนุนทางสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์มาฝากครรภ์ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตามรอยหญิงบำเรอกามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
คลังข้อมูลทางประชากรและแรงงานของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย [กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม]
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำหมันของคู่สมรสในเขตชนบทของประเทศไทย
รายงานการวิจัยโครงการสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมและประชากรของกรุงเทพมหานคร
ความต้องการกระบวนการและผลกระทบของการจ้างแรงงานเด็กในเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านและการรักษาความเจ็บป่วยของชาวอีก้อ
ทัศนคติทางการเมืองของชนชั้นกลาง ไทย-พุทธ ต่อการก้าวสู่ภาพลักษณ์รัฐบาลธรรมรัฐ ในด้านความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลภายใต้กลไกและกติกาการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองพุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสตูล
ประสิทธิผลของมาตรการการส่งเสริมแรงงานไปทำงานต่างประเทศตามนโยบายบรรเทาปัญหาการว่างงาน : ศึกษากรณี ประเทศไต้หวัน
การปฏิบัติงานของผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในชนบทของภาคตะวันตกของประเทศไทย
ผู้หลบหนีภัยจากการสู่รบชาวพม่า : สภาพปัญหา ผลกระทบ แนวนโยบายของรัฐ และทิศทางในอนาคต
สถานภาพและการดำรงชีวิตของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
การอพยพของแรงงานเด็กโดยอาศัยเครือข่ายทางสังคมศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านโคกกลาง อำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญ
การยอมรับวิธีการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิม : ศึกษากรณีผู้ใช้บริการ จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 จังหวัดยะลา
ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักแสดงหญิง ในกรุงเทพมหานคร
การยอมรับบทบาทสตรีทางการเมือง : ศึกษากรณี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.จ.) ภาคกลาง
บริบททางวัฒนธรรมและการยอมรับการวางแผนครอบครัวของชาวเขา ในเขตโครงการหลวง
ความคิดเห็นของสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีต่อการสมรส
ภาวะความเป็นอยู่ของแรงงานไทยก่อนและหลังไปทำงานต่างประเทศ
การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการพัฒนากลุ่มสตรีสหกรณ์
สภาพปัญหาในการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
บทบาทผู้หญิงในสังคมชาวนาต่อการจัดการครัวเรือน : กรณีศึกษาผู้หญิงจ้วง : ไทดำ (ผู้ไต่) ในมณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
การส่งกลับผู้อพยพชาวเวียดนามและลาว
การวิเคราะห์เส้นทางถึงสาเหตุ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ อพยพของสตรีชนบทมาเป็นพนักงานอาบอบนวด และ หญิงบริการในเทศบาลนครหาดใหญ่
บทบาทสตรีในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
การปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย จังหวัดลำปาง ก่อนและหลังไปทำงานต่างประเทศ
การศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ของสตรี เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงานอุสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
วิธีคิดของบิดามารดาที่มีลูกสาวเป็นโสเภณี
วิกฤติเศรษฐกิจของผู้ตกงานที่กลับสู่ภูมิลำเนาในภาคเหนือ เชียงใหม่ - พะเยา - อุตรดิตถ์ - กำแพงเพชร
บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนตะวันตกในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ชาวกะเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย - พม่า
ประเมินสัมฤทธิผลของนโยบายผลักดันแรงงานที่ว่างงานและถูกเลิกจ้าง ให้กลับสู่ภาคเกษตรกรรม : ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของไทย
การเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสในทางเลือกอาชีพของผู้หญิงดอกคำใต้
สตรีกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในองค์การบริหารส่วนตำบล
การสำรวจความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน เพื่อจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
บทบาทสตรีในการจัดการขยะในครัวเรือน : กรณีศึกษา ในพื้นที่เขตสุขาภิบาล อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัฒนธรรมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าม้ง ในหมู่บ้านมณีพฤกษ์ จังหวัดน่าน
การประเมินผลนโยบายวางแผนครอบครัว : กรณีศึกษาชนกลุ่มน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับการอบรมสั่งสอนลูก เรื่องทางเพศ และการคบเพื่อนต่างเพศ : ศึกษาเฉพาะครอบครัวของนักเรียนหญิงในโรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานหญิงลากถุงกอล์ฟ (แคดดี้) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความชุก ปัจจัย และผลกระทบของความรุนแรงในคู่สมรส
กระบวนการต่อสู้กับการลดทอนความเป็นมนุษย์ของสาวคาราโอเกะ
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมชุมชนกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน : กรณีศึกษาชุมชนไตบ้านเมืองปอน จ. แม่ฮ่องสอน
ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่กระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาบ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ความไม่เสมอภาคทางการศึกษาของสังคมชนบทในภาคเหนือตอนบน
ความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการ งานสาธารณสุขมูลฐานภายใต้ระบบงบประมาณแนวใหม่ : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
ทัศนะของประชาชนต่อการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ของสตรีในจังหวัดลำปาง
ทัศนคติของประชาชนต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณี เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนประจำ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
บทบาทที่คาดหวังของพนักงานอัยการต่อการช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงไทย
การประเมินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ศึกษากรณีสถานศึกษาในจังหวัดยะลา
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ของลูกเรือประมงในจังหวัดสงขลา
การเรียนรู้และการขัดเกลาทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์บรู: มุมมองทางสังคม - วัฒนธรรม และบทบาทหญิงชาย
กระบวนการขยายการบริการหญิงต่างชาติ : กรณีศึกษา"หญิงรัสเซีย" พื้นที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร
การจัดการกองทุนชุมชนในตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับเยาวชนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบาทของนักจัดรายการวิทยุในจังหวัดยะลาต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บทบาทของเทศบาลที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีจังหวัดสงขลา
อัตราการใช้ถุงยางอนามัย จังหวัดสระบุรี
การศึกษา สถานการณ์ภาวะการมีบุตรยากของหญิงวัยเจริญพันธุ์ จังหวัดเพชรบุรี
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ยากจนภายใต้เงินกองทุนหมุนเวียนของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี : ศึกษากรณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำนาจการต่อรองของภรรยาในการใช้ถุงยางอนามัยกับสามีที่มี พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนแออัดเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
การสำรวจภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคนไทยในระดับจังหวัด ในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 2 ปีงบประมาณ 2543
การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฝึกอาชีพแรงงานในภูมิภาค เพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงาน : กรณีศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชลบุรี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาบ้า : กรณีศึกษาชุมชน ที่อยู่ในเขตควบคุมดูแลของสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร
กระบวนการขายบริการในรูปแบบนางทางโทรศัพท์
สถานภาพสตรีไทย ในช่วง 2 ทศวรรษหลังจากปีสตรีสากล (พ.ศ. 2518-2538)
สถานภาพสตรีที่ทำงานได้รับค่าจ้างกับทำงานไม่ได้รับค่าจ้าง ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็กของชาวเขา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของข้าราชการจังหวัดนครปฐม ต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอในการรักษาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีจังหวัดระยอง
ทัศนะและพฤติกรรมของผู้หญิงไทยในการเลือกคู่ครองต่างเชื้อชาติ ศึกษากรณีผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวเดนมาร์ก
ความคิดเห็นของนายจ้างในจังหวัดนครนายกต่อนโยบายการจัดระบบ แรงงานต่างด้าวหลบหนี้เข้าเมือง
ผลของโครงการอบรมนิสิตอาสาสมัครป้องกันปัญหายาเสพติด
ความตระหนักของประชาชนต่อการป้องกันน้ำเสีย : ศึกษาเฉพาะกรณี ประชาชนในเขตตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาวะการจ้างงาน รูปแบบการได้มา และผลกระทบจากการใช้แรงงานต่างชาติ ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดชลบุรี
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนำนโยบายการจัดทะเบียนแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองปี 2544 ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีจังหวัดนราธิวาส
การสำรวจความพึงพอใจต่อสาธารณสุขขั้นพื้นฐานระหว่างประชาชน ที่อยู่ในและนอกเขตเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กต่างชาติและแนวทางแก้ไข : กรณีศึกษาของมูลนิธิ เพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ศึกษากรณี สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่เขต รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ปัจจัยพื้นฐาน มูลเหตุและผลจากการเข้าสู่อาชีพบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีอาชีพหัตถเวช (นวดแผนไทย)
การป้องกันและการลดผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีของบิดามารดา ที่มีต่อเด็ก : การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ทัศนคติ ของเด็กวัยรุ่นต่อการมีสัมพันธ์ทางเพศ
การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรของผู้ที่บุตรมีพฤติกรรมก้าวร้าว
การศึกษาทัศนคติของสตรีมุสลิมต่อการแต่งกายตามบทบัญญัติ ของศาสนาอิสลาม กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแล ผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนและ องค์การบริหารส่วนตำบลในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงในครอบครัว ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยของแม่บ้านในเขต เทศบาลเมืองวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ผลกระทบจากการผ่อนผันการใช้แรงงานต่างด้าวเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายในเขตจังหวัดตราด
การเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิง ในการจัดการป่าชุมชน จังหวัดลำพูน
การสร้างความหมายว่าด้วยเครือญาติและครอบครัวในเครือข่ายทางสังคมของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้วิถีการผลิตเชิงพาณิชย์และระบบสังคมที่ให้อำนาจผู้ชายเป็นใหญ่ : กรณีศึกษาแม่ค้าชาวอิวเมี่ยนในตลาดแห่งหนึ่งของชุมชนเมืองเชียงใหม่
การระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
การศึกษาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ผลกระทบแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคงแห่งชาติ ด้านสังคมจิตวิทยา กรณีปัญหาแรงงานจากชายแดนทัศตะวันตกของไทย
การขายบริการในรูปแบบบาร์ญี่ปุ่น ศึกษาเฉพาะกรณีภาคตะวันออก
การศึกษาของปัญหาและสาเหตุของเด็กถูกปล่อยปละละเลย : แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธร ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
กฎหมายคุ้มครองเด็กถูกกระทำทารุณกรรมจากผู้ปกครอง
บทบาทของนิตยสารผู้หญิงสำหรับวัยรุ่นกับความต้องการของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาประชาคมด้านเอดส์ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง ของบทบาทชุมชนใน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาป่าพรุโต๊ะแดง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ระบบความเชื่อและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของหญิง ที่อยู่ในการค้าประเวณี
โครงการจัดทำแผนการจัดการและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเมืองเก่าเชียงใหม่
คุณภาพของบริการที่ให้แก่ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพ ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ : ศึกษากรณีโรงพยาบาลปทุมธานี
กระบวนการบริหารงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษา สถานีอนามัยในเขต อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน ในงานพยาบาลผู้ป่วยใน
ปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด : กรณีศึกษาเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีของ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วิถีการดำเนินชีวิตที่มีต่อสุขภาพของคนไทย: ศึกษาเฉพาะผู้มารับบริการ ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
อิทธิพลของการขัดเกลาทางสังคมต่อพฤติกรรมการใช้และ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของเยาวชนในอำเภอปง จังหวัดพะเยา
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในการช่วยเหลือ เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสของจังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาความเป็นไปได้และการกำหนดรูปแบบหลักในการจัดตั้ง ศูนย์สื่อการศึกษาแบบประยุกต์ในโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาใน เขตชนบทยากจนทั่วประเทศ
การรับนักเรียนของโรงเรียนศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2540
การสำรวจหาความต้องการอาชีพใหม่ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาของ ประเทศไทยในทศวรรษหน้า (ตอนที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)
สภาพการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย
รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทของสังคมไทย ในศตวรรษที่ 21
การติดตามผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2539-2540
การปฏิรูปการประถมศึกษาไทยความสำคัญของปัญหา
การศึกษาความต้องการและแนวทางเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลแก่ผู้สูงอายุ
การศึกษาสภาพและผลการเรียนการสอนทักษะชีวิต เพื่อป้องกันโรคเอดส์โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการศึกษา - อาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2541 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ผลกระทบของการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศต่อภาวะเศรษฐกิจ
การศึกษาประโยชน์และความสอดคล้องต่อความต้องการกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคของทบวงมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2541
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และความต้องการแรงงานช่างอุสาหกรรม ของสถานประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชรและ จังหวัดตาก
บทบาทของวัดในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว
สภาพความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ของท้องถิ่น เพื่อรองรับการกระจายอำนาจทางการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครในอนาคต
สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาวิชาชีพแก่สตรีไทยต่างวัฒนธรรม โรงเรียนผู้ใหญ่สตรีวัดวิเวกวนาราม เชียงใหม่
ความต้องการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของพยาบาลหลังการศึกษาระดับปริญญาตรี ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร และปทุมธานี
การติดตามผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏสวนดุสิติ ปีการศึกษา 2541-2542
การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2542-2543
การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2543 - 2544
วิถีการเรียนรู้ของผู้นำกลุ่มสตรีในภาคตะวันออก
การประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ถูกเลิกจ้างและว่างงาน วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
บทบาทของสตรีไทยในชนบทในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแนวโน้มการให้บริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น ช่วงปี 2545-2549
การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2543 - 2544
การวิจัยเพื่อพัฒนานวตกรรมสำหรับสอนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม เขตพื้นที่การศึกษา
ความพร้อมของสถานศึกษาต่อการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะด้าน การศึกษากลุ่มเขตเจ้าพระยา
การสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีงานทำ : กรณีศึกษาบัณฑิต รุ่นที่ 24 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
"ตัวบ่งชี้และพัฒนาการการรับรู้ของเยาวชนไทย เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในโทรทัศน์"
การศึกษาและการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวชองในภาคตะวันออก
ยุวชนจุฬาฯกับโลกาภิวัฒน์ ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเพื่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
การมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชนเขตเมืองในการเผยแพร่ความรู้โรคเอดส์
ผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมของเยาวชนสตรีในเขตภาคเหนือตอนบน
โครงการจัดทำสารสนเทศเครือข่ายข้อมูลสตรี
วิทยุภาคภาษาชาวเขา: กระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่สูง
การรับสารสนเทศด้านสิทธิประโยชน์ตามนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ป่วยที่มารับบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลชัยภูมิ
บทบาทและสำนึกของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวทางโทรทัศน์ต่อสังคม
ผลของสื่อมวลชนที่มีต่อความรู้ ทัศนติและพฤติกรรมด้านจริยธรรมของ เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การกำหนดชุดบริการสุขภาพจำเป็นขั้นพื้นฐาน : ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต่อการพัฒนางานสาธารณสุข ระดับตำบล จังหวัดลพบุรี
การศึกษาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของผู้ติดเชื้อเอดส์ครอบครัวและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์
การมีส่วนร่วมของคนงานในการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานพยาบาลประกันสังคม
การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กในแหล่งก่อสร้างจังหวัดสมุทรปราการ
งานวิจัยเกี่ยวข้องกับสุขภาพสตรีไทยระหว่างปี พ.ศ. 2526 - 2537
สุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานมิติทางสังคมศาสตร์
วิสัยทัศน์ และแนวทางในการปฏิรูประบบสาธารณสุข เพื่อผู้สูงอายุไทยในอนาคต: มุมมองจากประชาคม องค์กรชุมชนด้านผู้สูงอายุ
การพัฒนางานด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์นโยบายและพัฒนาแนวทางการกระจายอำนาจการบริหารสาธารณสุขสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
เศรษฐศาสตร์การคลังเพื่อสุขภาพ
รูปแบบการให้บริการทางคลินิกสำหรับสตรีไทยวัยหมดระดู : การวิจัยเชิงปกิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ระบบบริการให้การปรึกษาโรคเอดส์
การศึกษาพฤติกรรมและเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในกลุ่มเยาวชน แม่บ้านและคนงานในโรงงาน
ความรู้เจตคติและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ความรู้และการปฏิบัติตนของหญิงระยะตั้งครรภ์และระยะหลังคลอด จังหวัดตรัง
ศักยภาพประชาสังคมภาคสตรีในการแก้ไขปัญหาเอดส์
บทบาทในด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของชนกลุ่มน้อย ในกรุงรัตนโกสินทร์ ความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี : มอญ
การวิเคราะห์ค่านิยมและบรรทัดฐานในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น:การแต่งงานและระบบเครือญาติ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน
เยาวชนกับการมีงานทำ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสังเคราะห์งานวิจัย ด้านความรุนแรงในสังคมไทย
การศึกษาและทดลองรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวชนบทยากจน
การประเมินระบบสวัสดิการสังคมสำหรับสตรีที่ได้รับความรุนแรง
แบบแผนการริเริ่มใช้การคุมกำเนิดในประเทศไทย
การจัดทำโครงการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า ระยะที่ 1
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและแรงงานของชุมชนบทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2512-2532)
ผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
การประเมินผลการให้บริการด้านการวางแผนครอบครัวในสี่จังหวัดภาคใต้ของไทย พ.ศ. 2531
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในชนบท : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวนา ชาวไร่และชาวประมง
ข้อเท็จจริงและทัศนะคติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและการดูแลผู้สูงอายุของคนหนุ่มสาวไทย
สถานภาพการศึกษาเรื่องประเพณีไทย ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต
รายงานการสำรวจระดับค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้างในกรุงเทพมหานครปี2518
เยาวชนกับการมีงานทำ
ความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติในด้านการทำแท้งในเขตเมืองและเขตชนบทประเทศไทย
โครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย

สตรีในชุมชนแออัดและบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน
ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติด้านการวางแผนครอบครัวและบุตรในอุดมคติของประชาการ (ในโครงการวิจัยประชากรกับการพัฒนา)
อิทธิพลของศาสนาต่อภาวะเจริญพันธ์(ในโครงการวิจัยประชากรกับการพัฒนา)
ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ต่อระบบครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุ: ตัวอย่างประเทศไทย
รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นเรื่องโครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย
อิทธิพลภายใน และภายนอกและเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การใช้สื่อและกิจกรรมให้ความรู้เพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดโรคเอดส์: บันทึกจากงานสนาม
ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
รายงานการวิจัยเชิงสังเคราะห์การสื่อสารโรคเอดส์ ใครคือประชากรที่เข้าไม่ถึงสื่อเอดส์
ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็กและเยาวชนที่ต้องโทษ
ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน

การประเมินผลโครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ (ระยะเวลาภายหลังการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ) ผลการศึกษาจากข้อมูลเชิงปริมาณ
ความพร้อมของชุมชนการดูแลและให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ : งานวิจัยเชิงคุณภาพ

พลวัตด้านตลาดแรงงานและผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชากร: ศึกษาเฉพาะกรณีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เอชไอวีและเอดส์
การประเมินสถานการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก : ศึกษากรณี องค์กรรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
การประสานความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์การเอกชนในการให้บริการแก่สตรี
สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีกลุ่มชาติพันธุ์ซิกข์ มอญ เขมร และ ไทย
การตรวจคัดกรองโรคความผิดปกติทางกรรมพันธ์ของฮีโมโกลบิน ในสตรีตั้งครรภ์ ผลการศึกษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รายงานผลการวิจัยเรื่องภาษากับมวลชนวิวัฒนาการของภาษาเพื่อการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ไทย
คำ : ร่องรอยความคิดความเชื่อไทย
ผู้หญิงในเพลงไทยปัจจุบัน
มหากาพย์เรื่องท้าวบาเจือง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์
เพลงสักวา
คติความเชื่อของไทยสมัยอยุธยา : บทบาทและความหมาย
ความรู้ ชุมชนและวัฒนธรรม : การศึกษาขั้นต้นเพื่อแสดงสถานะทางญาณวิทยาของระบบความเชื่อไทย
ความคิดเชิงวิจารณ์กับวัฒนธรรมไทย
เพลงพื้นบ้านกับงานพัฒนา : สำรวจการใช้และวิเคราะห์เนื้อหา "หมอลำ"
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อคนพิการ
การจัดทำต้นแบวิทยาเขตสารสนเทศ โครงการขยายโอกาสศึกษาไปสู่ ภูมิภาค กรณีตัวอย่าง วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา
ลุยไฟ: บทสรุปของงานละครแบบขนบนิยมใหม่
เพลโตกับธรรมชาติของผู้หญิง
เรื่องเพศ ปกปิดและเปิดเผย : บทวิเคราะห์วรรณกรรมกามารมย์ไทย
ผู้หญิงกับการสร้างสรรค์ละครร่วมสมัยในเอเซีย
รัก (ทะ) ลวงตา ความจริง (ลวง) ในชีวิตและความลวง (จริง) ในละคร
การติดตามผลของผู้สำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพใน เขตกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท เน้นเฉพาะเรื่องทางการศึกษา
การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง "การวางแผนครอบครัว" สำหรับชุมชน
ภูมิหลังการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษาและความต้องการที่จะสอบคัดเลือกใหม่ในปีต่อไป
การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ: กรณีศึกษา พ.ศ. 2538
การสำรวจอาชีพรายได้และการศึกษาต่อของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวะศึกษาที่มีผลต่อกระทบต่อตลาดแรงงาน
ความคาดหวังทางการศึกษาและแบบแผนการศึกษาที่ได้รับของเด็กไทย
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
สถานภาพทางการศึกษาของประชาชนในภาคตะวันออกของประเทศไทย
การศึกษากับการแก้ปัญหาความล้าหลังในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การศึกษากับการก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
การสำรวจชีวิตและคุณภาพแวดล้อมทางสังคมของชุมชนไทยในนครเบอร์ลินตะวันตก: โครงการนำร่อง
ความคาดหวังของนักศึกษาพยาบาลต่อการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต[การพยาบาล และผดุงครรภ์]
เกณฑ์ประเมินสถาบันการศึกษาไทย : ระดับมัธยมศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาชนบท
โปรแกรมแม่เพื่อสร้างบทเรียนเพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา
ประวัติศาสตร์สังคมสังเขป เรื่องการสักร่างกายมองในมิติของความสัมพันธ์ทางเพศสภาพ


การศึกษาค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทยต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
การถูกกระทำรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กโดยบิดามารดา : ศึกษาในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ผลของการทารุณกรรมด้านร่างกายและจิตใจต่อหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นกับผลลัพธ์การตั้งครรภ์และสัมพันธภาพมารดาและทารก
ประสบการณ์การถูกทำร้าย และความต้องการการช่วยเหลือของภรรยาที่ถูกสามีทำร้าย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทำร้ายคู่สมรส
การศึกษาเปรียบเทียบ ลักษณะครอบครัว การปฏิบัติตามบทบาทที่ศาสนากำหนด การรับรู้ การปฏิบัติในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวต่อสามี และความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรี : กรณีศึกษาในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วที่นับถือศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามในจังหวัดระนอง
ความรุนแรงในครอบครัว : ศึกษากรณีสามีผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ความรุนแรงในครอบครัว : มิติทางสังคมและวัฒนธรรมและการแทรกแซงทางสังคม ในชุมชนไทยแห่งหนึ่ง
ความรุนแรงในครอบครัว : กรณีสามีทำร้ายร่างกายภรรยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
ความรุนแรงต่อภรรยา : ข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกระทำทารุณเปรียบเทียบกับผู้กระทำทารุณ และทรรศนะจากชุมชน
การศึกษาความคิดเห็นของเด็กชาย ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง ต่อปัญหาสามีทุบตีทำร้ายร่างกายภรรยา : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กชายในบ้านกรุณา
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตในหญิงที่ถูกสามีทุบตีทำร้ายร่างกาย
ความรุนแรงในคู่ครองและผลกระทบต่อปัญหาด้านจิตใจในกลุ่มอาการความวิตกกังวลความซึมเศร้าและความก้าวร้าว : กรณีศึกษา อ. เมือง จ. ราชบุรี
การใช้ความรุนแรงต่อคู่สมรส
ความรุนแรงต่อสตรี : ศึกษาในกลุ่มผู้หญิงอายุ 15-44 ปีที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ความรุนแรงในครอบครัว : ศึกษาในหญิงตั้งครรภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงในครอบครัวตำรวจศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจนครบาล
ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้ภรรยาฆ่าสามี
ความรุนแรงในครอบครัว : การศึกษาการทำร้ายร่างกายภรรยา
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัวของเยาวชนไทย
ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติต่อการค้าประเวณี : กรณีการฝึกอบรมตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท จังหวัดลำปาง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงในการก่ออาชญากรรมทางเพศศึกษาเฉพาะผู้ต้องขังคดีข่มขืนกระทำชำเรา
ผลกระทบทางด้านจิตใจและความช่วยเหลือที่ต้องการได้รับของผู้หญิงที่ถูกข่มขืน ทางด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์และทางด้านจิตใจ
แนวทางปฏิบัติต่อหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา
การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศกรณีข่มขืนกระทำชำเรา
ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลตามแนวโรเจอร์สที่มีต่อความวิตกกังวลของเด็กหญิงที่ถูกล่วงเกินทางเพศ
ทัศนคติของแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสงขลาต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
ทัศนคติบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อปัญหาการดำเนินคดีข่มขืนกระทำชำเรา
ปฏิกิริยาของสังคมต่อหญิงที่ถูกข่มขืน : ศึกษากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ
ผลที่ได้รับจากการทำกลุ่มจิตบำบัดในวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณทางเพศ
โปรแกรมป้องกันการละเมิดทางเพศสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา
การใช้น้ำยาโทลูอิดีนบลูเพื่อการตรวจหาร่องรอยบาดแผลที่อวัยวะการตรวจหาร่องรอยบาดแผลหลังถูกข่มขืนกระทำชำเรา
การคุกคามทางเพศต่อพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บุคลิกภาพและภูมิหลังครอบครัวของผู้ต้องหาคดีข่มขืน
การศึกษาความคิดเห็นของครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2 ต่อปัญหาเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ : ศึกษาเฉพาะครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชายผู้เที่ยวกับปัญหาการค้าประเวณี : ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตนักศึษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
การคุกคามทางเพศ
ความพร้อมของนักสังคมสงเคราะห์ต่อการสืบค้นข้อเท็จจริงจากเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ ในชั้นสอบสวน ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การปฏิบัติงานสหวิชาชีพในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาการคุ้มครองดูแลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ตัวการที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของการข่มขืนกระทำชำเราของผู้ต้องขังวัยหนุ่ม
ศึกษาความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อปัญหาการค้าประเวณีเด็ก: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสังฆประชานุเคราะห์ในจังหวัดพะเยา
ความหวาดกลัวอาชญากรรมของผู้หญิง
ทัศนะของพนักงานสอบสวนต่อการมีพนักงานสอบสวนหญิงในคดีข่มขืน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
ปัจจัยทางจิตใจที่มีผลต่อการข่มขืนกระทำชำเรา
ความพึงพอใจของผู้เสียหายคดีข่มขืนกระทำชำเราที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
การศึกษาความผิดเกี่ยวกับเพศ กรณีข่มขืนกระทำชำเรา
ความสามารถของเด็กวัยเรียนในการเรียนวิธีป้องกันตนเองจากการถูกล่วงเกินทางเพศ
สภาวะทางจิตสังคมของเด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ
ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรง ของการกระทำผิดทางเพศของเด็กและเยาวชน : กรณีการข่มขืนกระทำชำเรา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมเพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการถูกทารุณกรรมทางเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
การศึกษาสาเหตุและปัญหาสุขภาพจิตของผู้กระทำผิดคดีข่มขืน-ฆ่า
การป้องกันและคุ้มครองเด็กต่อการกระทำความผิดฐานข่มขืน
ลักษณะการค้าประเวณีของหญิงอาชีพพิเศษที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันโรคเอดส์
การล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างโดยนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน และผู้ตรวจงาน
การคุ้มครองสิทธิเด็ก : ศึกษากรณีการล่วงเกินทางเพศต่อเด็กโดยบุคคลในครอบครัว
ลักษณะภูมิหลังและสภาวะทางจิตใจของหญิงที่ถูกข่มขืน: ศึกษารายกรณี
การพัฒนากระบวนการช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงเกินทางเพศ
ปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการก่ออาชญากรรมทางเพศ ประเภทคดีข่มขืนกระทำชำเรา
ปัจจัยทางสังคมกับการข่มขืนกระทำชำเราเด็กของผู้ต้องขังชาย: ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางอุดรธานี
การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนคดีข่มขืนกระทำชำเรา: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางเพศต่อผู้เยาว์ของผู้กระทำผิดในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีบิดากระทำต่อบุตร