ประกาศเกียรติคุณ สตรี บุคคลและหน่วยงาน องค์กรดีเด่น ประจำปี 2552
 
นางสายสุรี จุติกุล
บุคคลเกียรติยศดีเด่น
ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี
นางสุรภีร์ โรจนวงศ์
สตรีดีเด่นในเวที/เครือค่ายระดับสากล
นางรัตนา จงสุทธนามณี
นักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น
นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู
นักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
พันตำรวจโทหญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์
พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น
นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง
บุคคลภาคเอกชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
หน่วยงานภาคเอกชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี
นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย
นักธุรกิจสตรีดีเด่น
นางศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา
แรงงานสตรีดีเด่น
นางบงกช ณ สงขลา
สตรีดีเด่น ด้านการส่งเสริมสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางยูไนดา มะดือเร๊ะ
สตรีดีเด่น ด้านการส่งเสริมสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางวาสือเมาะ เงาะ
สตรีดีเด่น ด้านการส่งเสริมสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางฉลวย กะเหว่านาค
สตรีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น
นางสาวปรียาภรณ์ มนัส
สตรีดีเด่น ด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง
นางสาวหฤทัย ไชยวงศ์
นางสาวหฤทัย ไชยวงศ์
นางสาวมณัชยา รักพานิชแสง
สื่อมวลชนสตรีดีเด่น ประเภทสื่อโทรทัศน์
รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
สื่อสารมวลชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมภาคหญิงชาย
ประเภทรายการโทรทัศน์
ละครเรื่อง โบตั๋นกลีบสุดท้าย
สื่อสารมวลชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย
ประเภทรายการละครโทรทัศน์
โฆษณาชุด หนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง (ชุดตลาด)
สื่อสารมวลชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย
ประเภทสื่อโฆษณา
พลตำรวจโท ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
บุคคลดีเด่น ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
และการคุ้มครองสิทธิสตรี ภาคราชการ
นางสาวอุษา เสิศศรีสันทัด
บุคคลดีเด่น ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
และการคุ้มครองสิทธิสตรี ภาคเอกชน
นางสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์
สตรีดีเด่น ด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ชุมชนสวนอ้อย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ชุมชนดีเด่น ด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี กรุงเทพมหานคร
ชุมชนฟ้าใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนดีเด่น ด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ภาคเหนือ
ชุมชนไทยเกรียงพัฒนา ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ชุมชนดีเด่น ด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ภาคกลาง
ชุมชนหมู่บ้านคำกลาง ตำบลโนนหนานแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนดีเด่น ด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ชุมชนดีเด่น ด้านการคุ้มครองเละพิทักษ์สิทธิสตรี ภาคใต้
ชุมชนตำบลยางโงย ตำบลบางโงย อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ชุมชนดีเด่น ด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี สามจังหวัดชายแดนภาคใต้