ประกาศเกียรติคุณ สตรี บุคคลและหน่วยงาน องค์กรดีเด่น ประจำปี 2556
 
นางดารณีนุช และนายกฤต โพธิปิติ
ประกาศเกียรติคุณพิเศษ
“หญิงชายรวมพลังสู่ความเสมอภาคและสันติสุข"
นายสาโรช นักเบศร์
บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
และการคุ้มครองสิทธิสตรี
ประเภทบุคคลภาครัฐ
นางเมทินี พงษ์เวช
บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
และการคุ้มครองสิทธิสตรี ประเภทบุคคลภาคเอกชน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์
สตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล
นางสมพร ปานโต
สตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นางนลพรรณ พรหมสุข
สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร
นางผ่อง ใสสอาด
สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน
กรุงเทพมหานคร
นางเมธญา ชูชัยยะ
สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน
ภาคกลาง
นางสนอง รวยสูงเนิน
สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางบุบผา เพ็งพืช
สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน
ภาคใต้
นางฑิฆัมพร กองสอน
สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน
ภาคเหนือ
นางสาวซูไบดะห์ ดอเลาะ
สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ
พันตรีหญิงจันทนี ภูยานนท์
สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ
ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาสาสมัครทหารพรานหญิงลำจวน สารจันทร์
สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ
ประเภทอาสาสมัคร
นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล
นักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น
ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ
นักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น
ประเภทเทศบาล
นางทองนาค แสนภักดี
นักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น
ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล
พันตำรวจโทหญิงฉัตรแก้ว วรรณฉวี
พนักงานสอบสวน/ตำรวจหญิงดีเด่น
นางอำไพ หาญไกรวิไลย์
นักธุรกิจสตรีดีเด่น
ส่วนกลาง
นางฉัตรแก้ว คชเสนี
นักธุรกิจสตรีดีเด่น
ส่วนภูมิภาค
นางประทิน เวคะวากยานนท์
สตรีดีเด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง
นางสาวพิชญานันท์ นามศรี
ยุวสตรีดีเด่น
นางนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
สื่อมวลชนสตรีดีเด่น
ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง
นางสาวอริสรา กำธรเจริญ
สื่อมวลชนสตรีดีเด่น
ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานภาครัฐดีเด่น
ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
หน่วยงานภาคเอกชนดีเด่น
ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี
สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ
หน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ
ชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดง
ชุมชนดีเด่น
ด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี
รายการคนละดาวเดียวกัน
สื่อสารมวลชนดีเด่น
ด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย
ประเภทรายการโทรทัศน์
อำแดงเหมือนกับนายริด
สื่อสารมวลชนดีเด่น
ด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย
ประเภทละครโทรทัศน์
นิตยสารกุลสตรี
สื่อสารมวลชนดีเด่น
ด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
โฆษณาชุด รักจริง รอได้
สื่อสารมวลชนดีเด่น
ด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย
ประเภทสื่อโฆษณา