ҧ ټطȵ ...硡Ӿ
          เธอเป็นครูสอนศาสนาอิสลาม และผู้บริหารศูนย์เด็กกำพร้าและยากจน จังหวัดปัตตานี จบปริญญาตรี ศาสนาวิทยาและสังคม มูลนิธิอุดมศึกษากลันตัน มาเลเซีย
          เธอเล่าถึงการทำงานด้วยความมุ่งมั่นว่า เป็นครูสอนศาสนาอิสลามมากว่า 30 ปี และดูแลเด็กกำพร้า ที่บิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ เป็นระยะเวลา 16 ปี มีเด็กที่ต้องดูแลจำนวน 110 คน โดยยึดหลักการทำงาน ด้วย ความสันติ
          การสอนศาสนาของเธอเป็นการสอนด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง เพราะที่ได้ให้ค่ารถค่าตอบแทน ก็รับ ที่ไหนไม่มีให้ก็ไม่ว่าอะไร นางมัรยัม สาเม๊าะ ต้องเดินทางไปสอนศาสนาตามหมู่บ้านต่าง ๆ เกือบทุกวัน ประมาณ 20 แห่ง ในแต่ละเดือน เพื่อสืบทอดศาสนาตามแนวทางขององค์อัลเลาะห์