สตรีดีเด่น ด้านการส่งเสริมสันติภาพ
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาคราชการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิดชนก ราฮิมมูลา
หน้าที่การงาน : - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กิจการนักศึกษา และวิเทศสัมพันธ์
คณะรัฐศาสตร์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- กรรมการโครงการจัดตั้ง สถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การศึกษา : ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิดชนก ราฮิมมูลา เป็นนักวิชาการที่มี
ความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์การทำงาน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่าง ต่อเนื่อง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบัน สมุทรรัฐเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นอกจากนี้ ยังได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นคณะทำงาน เตรียมความพร้อม และขับเคลื่อนแนวทาง สันติวิธีใน ภาครัฐ ในคณะอนุกรรมการ จัดการความขัดแย้ง ด้วยสันติวิธี ของคณะกรรมการอิสระ เพื่อความ
สมานฉันท์แห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินโครงการ ผยแพร่แนวทางการจัดการขัดแย้ง ด้วยสันติวิธีตามกรอบรัฐธรรมนูญ และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ สู่ชุมชนดำเนินโครงการเผยแพร่ และสร้างจิตสำนึกต่อสังคมไทย ในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ด้วยสันติวิธีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้