สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ภาคใต้
นางพิกลุย์ เสนีย์
หน้าที่การงาน : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง
ผลงานดีเด่น :
ประสานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน ดโดยประสานความร่วมมือกับุทกภาคส่วน
ประสานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เพื่อสร้างหลักประกันความั่นคงให้กับชุมชน