<<  Back     
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทย
<<  Back  
การเสริมสร้างเจตคติ ด้านความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย
การเพิ่มโอกาสการ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองและบริหาร
การส่งเสริมสุขภาวะ และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์สตรี
การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและร่างกาย
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรี
   
     การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรี
เป้าประสงค์
 
          สตรีทุกคนได้รับโอกาสและการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ในการมีส่วนร่วม และรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ได้รับสิทธิและการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม และมีหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึง
วัตถุประสงค์
 
เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้สตรีได้รับโอกาสในการเข้าถึง และควบคุมทรัพยากร อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับบุรุษ โดยเฉพาะในด้านสินทรัพย์ที่ดิน การศึกษา การฝึกอบรมข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ตลาด และบริการทางด้านธุรกิจ
เพื่อให้สตรีได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย และมีหลักประกัน ทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างทั่วถึง โดยมีการเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้สตรีสามารถประสานบทบาททางเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบ ในครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
 
จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และโอกาสในการประกอบอาชีพแก่สตรีได้อย่างกว้างขวาง และหลากหลายยิ่งขึ้น
สตรีได้รับโอกาสในการเข้าถึงและมีบทบาทในการควบคุมทรัพยากรเศรษฐกิจ ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ขยายความคุ้มครองทางเศรษฐกิจ และสังคม ให้ครอบคลุมสตรีทุกกลุ่ม
แนวทางการพัฒนา
 
การเสริมสร้างศักยภาพสตรี
 
เสริมสร้างภาวะผู้นำแก่สตรี เพื่อการประกอบอาชีพและดำรงอยู่ในสังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีได้รับการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และวิชาชีพอื่น ๆ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชน จัดการศึกษาฝึกอบรม และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความรู้ และทักษะใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่สตรี โดยมีรูปแบบที่หลากหลายทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้ความสะดวกแก่สตรี ในการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรม และพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ จัดการอบรมการเทียบประสบการณ์แก่แรงงานสตรี ในสถานประกอบการเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน
   
 
การพัฒนากลไกและโอกาสการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรี
 
ส่งเสริมให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ในองค์กรทุกระดับ
ผลักดันให้มีบริการการเงิน สินเชื่อ และการลงทุนที่เท่าเทียม และกระจายไปอย่าง กว้างขวาง ในภูมิภาค เพื่อให้สตรีผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เข้าถึงได้โดยสะดวก
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ข้อมูลด้านการตลาด และช่องทางการประกอบธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการสตรี และกลุ่มสตรีที่อยู่ในภูมิภาค
ส่งเสริมให้มีการจัดทำข้อมูลจำแนกเพศหญิงและชาย และเผยแพร่เพื่อให้เป็นแหล่ง ข้อมูล ในการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย และแผนงานในการ เข้าถึงทรัพยากร ทางเศรษฐกิจของสตรี
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง และสถานประกอบการ จัดชั่วโมงการทำงาน ที่ยืดหยุ่น และสถานดูแลเด็กที่เหมาะสม เพื่อให้หญิงและชายสามารถจัดสรรเวลา ในการดูแลครอบครัว และการทำงานได้
   
 
การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
 
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบ เพื่อให้สตรีมีโอกาสเข้าถึง และควบคุมทรัพยากรการผลิตอย่างเสมอภาคกับชาย
แก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เอื้อให้สตรีมีโอกาสเข้าถึง และได้รับผลตอบแทนในการประกอบอาชีพได้เท่าเทียมกับผู้ชาย
แก้ไขกฎหมายแรงงาน เพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานหญิง ในประเด็นที่มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในการเลื่อนตำแหน่งและเกษียณอายุ
เร่งรัดให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่ครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบ เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ที่รับงานไปทำที่บ้าน และแรงงานภาคเกษตร
จัดให้มีกลไกคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงาน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และชุมชน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน กฎหมาย และสิทธิที่สตรึพึงได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งแนวทางในการเรียกร้องสิทธิ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม
   
 
การวิจัยและพัฒนา
 
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย เกี่ยวกับคุณค่า และมูลค่าของงาน ที่สตรีทำในครอบครัว และสังคม ทั้งที่มีค่าตอบแทน และไม่มีค่าตอบแทน เพื่อให้คุณค่าและมูลค่าปรากฏ ในนโยบายเศรษฐกิจโดยรวม
เชิดชูสตรีผู้ประกอบการ นายจ้าง และสถานประกอบการที่ส่งเสริมสนับสนุนการทำงาน ของสตรี เพื่อเป็นแบบอย่าง