ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล           จำนวนกลุ่มตัวอย่าง  2,981  คน
ระดับการศึกษา
 
จำนวน
ร้อยละ
ไม่ได้เรียน
46
1.54
ประถมศึกษา
141
4.73
มัธยมศึกษา
428
14.36

ปวช./ปวส.

585
19.62
ปริญญาตรี
1,542
51.73
มากกว่าปริญญาตรี
166
5.57
ไม่ระบุ
73
2.45
 
<<Show Graph Full Screen >>