กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
             กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล โดยกําหนดเป็นวาระเร่งด่วน ที่ดําเนินการในปี ๒๕๕๕ สําหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนา ศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นํา และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
             ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะทํางานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรณ์สตรีต่างๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

Download Video (ขนาด14.4 MB)

ขยายระยะเวลาการรับสมัครสตรีที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555
คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี